Yaralyan, Karine. 2018. “Modern Society and Its Value Orientations”. Bulletin of Yerevan University E: Philosophy, Psychology 9 (2 (26):28-35. https://doi.org/10.46991/BYSU:E/2018.9.2.028.