On the question of typology of Armenian language

Authors

  • Lalik Khachatrian Armenian State Pedagogical University after Kh. Abovyan

DOI:

https://doi.org/10.46991/BYSU:B/2022.sp2.035

Keywords:

Old Armenian, Modern Armenian, morphological type, typological characteristic, affixation, inflexion, analytical type, cyntetic type, analytical- affixional type

Abstract

In the linguistic literature, different stages of the development of Armenian language (Old Armenian and Modern) from a typological point of view were traditionally characterized by features that, from the point of view of today's methodology, need to be revised, based on the principle of the relationship between the plan of expression and the plan of the content of word forms. Based on the analysis of the nature of the linguistic means of expressing grammatical meanings and the frequency of their use, Old Armenian is typologically the language of the agglutinative system in combination with inflection, and Modern Armenian is the language of the agglutinative system in combination with the analytic-affix type. Such a conclusion gives grounds for revising a number of provisions concerning the classification of the grammatical structure of Armenian language.

Author Biography

Lalik Khachatrian , Armenian State Pedagogical University after Kh. Abovyan

Sc. D. in Philology, Professor, Head of Lingustics Research Laboratory of Armenian State Pedagogical University after Kh. Abovyan

References

Հ. Պետրոսյան, Ս. Գալստյան, Թ. Ղարագյուլյան, Լեզվաբանական բառարան, Եր., 1975, էջ 161։

Հ. Պետրոսյան, Հայերենագիտական բառարան, Եր., 1987 էջ 268։

Լ. Խաչատրան, Գ. Թոսունյան, Գրաբարի դասագիրք, Եր., 2004, էջ 38, 250 - 275։

Ս. Ավետյան, Որքան´ով է թեքական կամ կցական դասական հայերենի անվանական հոլվումը, Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020, N 1 (31), էջ 24-39։

Ա. Սարգսյան, Դասական գրաբարի տիպաբանական բնութագիրը, Եր., 1975։

Ա. Ղարիբյան, Հայոց լեզվի պատմության ուսումնասիրության ներածություն, Եր., 1937, էջ 115։

Գ. Ջահուկյան, Հայոց լեզվի զարգացումն ու կառուցվածքը, Եր., 1967, էջ 113։

Г. Джаукян, Общее и армянское языкознание, Ереван, 1978, с. 94.

Էդ. Աղայան, Լեզվաբանության հիմունքներ, Եր., 1987, էջ 470։

Published

2022-12-23

How to Cite

Khachatrian , L. (2022). On the question of typology of Armenian language . Bulletin of Yerevan University B: Philology, 2, 35–44. https://doi.org/10.46991/BYSU:B/2022.sp2.035