The Multifunctional Role of the Conjunctions Որ, Թե in Eastern Armenian

Authors

  • Anna Abajyan Yerevan State University

DOI:

https://doi.org/10.46991/BYSU:B/2022.sp2.045

Keywords:

coordinative and subordinative conjunctions, compound conjunction, dual, parallel, single conjunctions, part-of-speechconversion, stylistic coloring

Abstract

Thus, to sum up, we can state that Modern Armenian conjunctions որ, թե have a unique place in Eastern Armenianwith theirfrequency of usage, their abilityto form other parts of speech, to express various relationships, to determine the part-of-speech belonging of the words demonstrating conversion in the given sentence, with the ability and flexibility to distinguish an intra-speech type, to show intersemantic nuancesand the uniqueness to express speech stylization.

We can state with confidence that the increase in the number of conjunctions in Modern Armenian is primarily due to the composition of conjunctions which are very important in terms of providing wide opportunities for stylistic applications. In this process, the influence of everyday colloquial language, dialects, foreign languages and translated literature is especially huge.

Author Biography

Anna Abajyan, Yerevan State University

Sc. D. in Philology, Professor, Head of Chair of History of the Armenian Language and General Linguistics YSU

References

Մ. Աբեղյան, Հայոց լեզվի տեսություն, Եր., 1965:

Մ. Աբեղյան, Աշխարհաբարի շարահիւսութիւն, Վաղարշապատ, 1912։

Ս. Աբրահամյան, Չթեքվող խոսքի մասերը և նրանց բառական ու քերակա¬նա¬կան հատկանիշների փոխհարաբերությունը ժամանակակից հայերենում, Եր., 1965:

Ա. Այտընեան, Քննական քերականութիւն աշխարհաբար կամ արդի հայերէն լեզուի, Վիեննա, 1866:

Մ. Ասատրյան, Ժամանակակից հայոց լեզվի ձևաբանության հարցեր, հ. Գ, Եր., 1977:

Գ. Գարեգինյան, Շաղկապները ժամանակակից հայերենում, Եր., 1963:

Ա. Մարգարյան, Հայոց լեզվի քերականություն. Ձևաբանություն, Եր., 2004:

Գ. Ջահուկյան, Ժամանակակից հայերենի տեսության հիմունքները, Եր., 1974:

Published

2022-12-23

How to Cite

Abajyan, A. (2022). The Multifunctional Role of the Conjunctions Որ, Թե in Eastern Armenian. Bulletin of Yerevan University B: Philology, 2, 45–56. https://doi.org/10.46991/BYSU:B/2022.sp2.045