Some Questions of Hamo Sahyan's Poetic Mastery

Authors

  • Ashkhen Jrbashyan Yerevan State University

DOI:

https://doi.org/10.46991/BYSU:B/2021.12.3.018

Keywords:

Hamo Sahyan, rhythm, first line, female rhymes, male rhymes, dactylic rhymes, base words, midline rhymes, redif, ghazal

Abstract

The article is dedicated to a number of issues of Hamo Sahyan's poetic mastery, one of the most prominent figures of Armenian poetry of the 20th century. In particular, the manners with which the poet creates uncommon rhymes with unique sounds are considered. In his articles and private conversations, Hamo Sahyan has always emphasized the importance of the first line in the poem, which dictates the course and rhythm, as well as the rhyme of the next lines. We can not find in any other Armenian poet’s verse as many female, dactylic rhymes as in Sahyan's poetry. In many of his poems, he used rhymes typical of Eastern poetry, where there are midline base words and a word group following them. This shows that Sahyan treated the art of rhyme with special care and the abundance of rhymes, not so typical for our traditional poetry, distinguishes his poetry from the others.

Author Biography

Ashkhen Jrbashyan, Yerevan State University

PhD, Associate Professor, Head of the Chair of Theory of Literature and Literary Criticism

References

Դավիթ Գասպարյան, Սովետահայ պոեզիայի տաղաչափությունը, Եր., 1979:

Դավիթ Գասպարյան, Համո Սահյան, Եր., 2003:

Լևոն Մկրտչյան, Զրույցներ բանաստեղծի հետ, Եր., 1984:

Холшевников В. Е., Основы стиховедения. Русское стихосложение, Л., 1972:

Համո Սահյան, Երկեր չորս հատորով, հ. 4, Ե., 2014:

Եղիշե Չարենց, Երկերի ժողովածու, հ. 6, Ե., 1967:

Томашевский Б. В., Стилистика и стихосложение, Л., 1959.

Համո Սահյան, Տոհմի կանչը, Եր., 2020:

Квятковский А., Поэтический словарь, М., 1966.

Համո Սահյան, Նաիրյան դալար բարդի, Եր., 1958:

Համո Սահյան, Քառյակներ, Եր., 2005:

Համո Սահյան, Սեզամ բացվիր, Եր., 1972:

Published

2021-12-06

How to Cite

Jrbashyan, A. (2021). Some Questions of Hamo Sahyan’s Poetic Mastery. Bulletin of Yerevan University B: Philology, 12(3 (36), 18–30. https://doi.org/10.46991/BYSU:B/2021.12.3.018

Issue

Section

Literary Criticism