Poet Arshag Tchobanian on the border of two centuries

Authors

  • Vachagan Avagyan Yerevan State University

DOI:

https://doi.org/10.46991/BYSU:B/2022.13.3.019

Keywords:

Arshag Tchobanian, Vladimir Kirakosyan, Armenian-Armenian poetry, late 19th century, art, searches, innovation, realism, combination, aesthetics, form, tradition

Abstract

Most of his poems Arshag Tchobanian has written during the first two decades of his literary activity - in 1890-1900. Tchobanian’s poetic experiments have been studied both in the past and in relatively new times. Presenting the already familiar material as much as possible, the article gives a special place to the valuable work “Western Armenian Poetry in 1890-1907” (1985) by famous literature specialist Vladimir Kirakosyan, where a broad analysis and evaluation of Archag Tchobanian’s poetic experiments is done. In particular, using this study, current paper’s author shows what role Tchobanian played in Western Armenian poetry on the border of two centuries. Although he did not gain serious achievements ​​marking a new stage with his experiments, but with his creative novelties he brought a completely different quality of poetry, which, being the most characteristic expression of the poetic searches of the first half of the 1890s, became a start of active movements in Western Armenian poetry in the beginning of the 20th century.

Author Biography

Vachagan Avagyan, Yerevan State University

Candidate of Philology, Associate Professor at YSU Chair of Armenian Literature History and Literary Theory

References

Յու. Ավետիսյան, Արշակ Չոպանյան. կյանքի և ստեղծագործության ուրվագիծ, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», Եր., 1997, №3:

Յու. Ավետիսյան, «Անահիտ» հանդեսը, Եր., 1999:

Յու. Ավետիսյան, Արշակ Չոպանյանի բանաստեղծության լեզուն, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», Եր., 1991, №3:

Կ. Դալլաքյան, Արշակ Չոպանյան, Եր., 1987:

Վ. Կիրակոսյան, Արևմտահայ բանաստեղծությունը 1890-1907 թթ., Եր., 1985,

Հրազդան, Օրուան կեանքը. Արշալոյսի ձայներ, «Հայրենիք», 1892, թիւ 123:

«Մատենախօսութիւն», «Արձագանք», Թիֆլիզ, 1892, №3,

Գ. Յ. Ֆնտքլեան, Երեք բանաստեղծ, «Մասիս», 1892, թիւ 3965, էջ 163:

Վ. Կիրակոսյան, Ռեալիզմի սկզբնավորումը արևմտահայ պոեզիայում, «Սովետական գրականություն», Եր., 1976, №8:

Գ. Ստեփանյան, Արշակ Չոպանյան (ծննդյան 100-ամյակի առթիվ), «Պատմա-բանասիրական հանդես», Եր., 1972, №3:

Հ. Թամրազյան, Հայ քննադատություն, Գիրք Գ, Եր., 1992:

Յ. Օշական, Համապատկեր արեւմտահայ գրականութեան, հ. 5, Երուսաղէմ, 1952:

Գ. Անանյան, Երկու դարի սահմանագծում, «Գրական թերթ», 1985, №52:

Published

2022-12-08

How to Cite

Avagyan, V. (2022). Poet Arshag Tchobanian on the border of two centuries. Bulletin of Yerevan University B: Philology, 13(3 (39), 19–27. https://doi.org/10.46991/BYSU:B/2022.13.3.019

Issue

Section

Literary Criticism