Indicator of Rule of Law: Stability of Legislation

Authors

  • Karen Amiryan Yerevan State University

DOI:

https://doi.org/10.46991/BYSU:C/2022.sp1.039

Keywords:

Stability of legislation, legislation, stability of law, indicator of Rule of Law, sustainable development of legislation, quality of Law, Constitutional Law, Rule of Law, principles of Law

Abstract

The purpose of this article is to highlight issues related to the stability of legislation. Frequent changes in legislation do not allow ensuring the stability of the legal order. Moreover, not only ordinary laws, but also the Constitution are frequently changed, which cannot contribute to the effective implementation of the principle of the Rule of Law. In the article, the existing problems were highlighted, statistical information was also presented, which helps to better visualize the current situation.

We have put forward the concept of sustainable development of legislation, the meaning of which is to ensure a reasonable balance between stability and changes in legislation.

 

Author Biography

Karen Amiryan, Yerevan State University

Candidate of Legal Sciences, Assistant at YSU Chair of Theory and History of State and law

References

Տե´ս Концепция стабильности закона: Сборник., /Под ред. Казимирчук В.П., М.,2000

Д. С. Милинчук, Стабильность правовых явлений в контексте правовых ценностей: понятие, признаки, способы достижения, Russian Journal of Legal Studies (Moscow) 2(4)

И. Ю. Пащенко, К вопросу о стабильности правовой среды и законодательства в Российской Федерации, Science Time

Գ. Գ. Հարությունյան, Երկրի իրավական անվտանգության երաշխավորումը որպես սահմանադրական ժողովրդավարության հաստատման կարևոր գրավական

ՀՀ սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգ, Երևան, հոկտեմբեր, 2014թ

Գ. Դանիելյան, Իրավական որոշակիության, իրավունքի անալոգիայի (համանմանության) և իրավական ակտի մեկնաբանության փոխհարաբերության արդի հիմնախնդիրները, Երևան, 2016, Բանբեր, N 2 (20)

ՀՀ սահմանադրական դատարանի 2012 թվականի սեպտեմբերի 19-ի ՍԴՈ-1048 և 2012 թվականի նոյեմբերի 23-ի ՍԴՈ-1059, 2017 թվականի հունվարի 24-ի ՍԴՈ-1339 որոշումները

http://concourt.am/armenian/report/index.htm

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 209-րդ, 216-րդ, 285-րդ հոդվածներ

Published

2022-12-24

How to Cite

Amiryan Կ. (2022). Indicator of Rule of Law: Stability of Legislation. Bulletin of Yerevan University C: Jurisprudence, 1, 39–49. https://doi.org/10.46991/BYSU:C/2022.sp1.039