Manuk Abeghyan, a Distinguished Theorist of the Grammar of the Eastern Armenian Literary Language

Authors

  • Bagrat Nersisyan Yerevan State University

DOI:

https://doi.org/10.46991/BYSU:B/2024.sp1.067

Keywords:

word classification, verbal nouns, transitivity-intransitivity, category of voice, category of aspect, verbal infixes, syntagma, paradigm, number of cases, functional suffixes

Abstract

The article addresses fundamental issues in the grammar of this language. Manuk Abeghyan, nearly a century ago, developed a scientifically grounded doctrine based on the logical and semasiological principles of linguistics, particularly focusing on the definition of a word and considering its semantics. In this regard, he treats participles and gerunds as separate words, that is, as verbal nouns and verbal adjectives.

The voice of a verb is determined by contrasting transitivity and intransitivity. With the help of verbal infixes, new words are created and the voice of the verb changes, accordingly. In the paradigmatic series, he identifies five cases, and in the syntagmatic series, eight. This work is of great importance both in lexicology and in the grammar of the Eastern Armenian literary language. Renowned scholars E. Aghayan and G. Jahukyan, based on the theory of structural linguistics, developed M. Abeghyan's theory in problematic areas concerning verbal nouns, verbal infixes, verbal moods, categories of voice and aspect, and the issues of the number of cases, etc. Unfortunately, the scientific achievements of these outstanding scholars have not found their rightful place in the normative grammar of the Eastern Armenian literary language.

Author Biography

Bagrat Nersisyan, Yerevan State University

Associate Professor of the Armenian Language Department at YSU

References

Մ․ Աբեղյան, Հայոց լեզվի տեսություն, Եր․, 1965, էջ 5։

Մ․ Աբեղյան, Երկեր, հ․ Ը, Եր․, 1985, էջ 532։

Մ․ Աբեղյան, Հայոց լեզվի տեսություն, Եր․, էջ 130-131։

Ա․ Խաչատրյան, Խոսքի մասերի հարցումային դասակարգումը, ԲԵՀ, 1986, հ․ 3, էջ 56-65։

Բ․ Ներսիսյան, Հարցերով բառերի տեսակներն առանձնացնելու մեթոդը, ԲԵՀ, 2017, հ․ 2 (23), էջ 52-65։

Մ․ Աբեղյան, Երկեր, հ․ Ը, էջ 588-591։

Գ․ Ջահուկյան, Ժամանակակից հայերենի անդեմ բայաձևերը («դերբայները»), Հայոց լեզվի տեսության և պատմության հիմնահարցերըը, Բեյրութ, 2000, էջ 58։

Գ․ Ջահուկյան, Ժամանակակից հայոց լեզվի իմաստաբանություն և բառակազմություն, Եր․, 1989։

Բ․ Ներսիսյան, Յոթ հոլովի տեսությունը հիմնավորելու նոր մեթոդ, ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2017, № 3 (59), էջ 106-117։

Published

2024-02-19

How to Cite

Nersisyan, B. (2024). Manuk Abeghyan, a Distinguished Theorist of the Grammar of the Eastern Armenian Literary Language. Bulletin of Yerevan University B: Philology, 3, 67–78. https://doi.org/10.46991/BYSU:B/2024.sp1.067