Considerations Around the Classification of Parts of Speech and Inter-Speech Questions

Authors

  • Parandzem Meytikhanyan Yerevan State University

DOI:

https://doi.org/10.46991/BYSU:B/2022.sp2.057

Keywords:

branch of linguistics, school normative grammar, grammatical construction, parts of speech, noun, adjective, numeral, pronoun, interjection, modal words, assonance, semantic-functional feature, multiplication of parts of speech

Abstract

In the article the author for the first time made the subject of the study parts of speech and intra-speech issues, briefly referring to Dionysius of Trakais, Roman and Latin grammarians, and to the grammatical views of the giants of Armenian linguistic thought - M. Abeghian, Gr. Acharyan, G. Jahukyan, S. Abrahamyan, Ed. Agayana, St. Palasanyan, G. Sevak, Ar. Gharibyan, H. Barseghyan and others, in more detail - to the classification of parts of speech, especially to opposite views on the characterization of the Pronoun as a part of speech. The author of the article in certain cases expresses her own position.

The main purpose of the study is to present the parts of speech Pronoun, Adverb in the modern linguistic understanding in school normative grammar as possible simply and accessible, and also to observe to the genealogy of parts of speech.

Author Biography

Parandzem Meytikhanyan, Yerevan State University

Sc. D. in Philology, Associate Professor of the Chair of Armenian Language, YSU

References

Адонц Н. Дионисий Фракийский и армянские толкователи. Петроград, 1915, с. 12.

Հ. Խ. Բարսեղյան, Հայերենի խոսքի մասերի տարբերակման տեսությունները, Եր., 1975, էջ 6-7:

Գ. Բ. Ջահուկյան, Քերականական և ուղղագրական աշխատությունները հին և միջնադարյան Հայաստանում (5-15-րդ դդ.), Եր., 1954, էջ 14:

Հ. Զ. Պետրոսյան, Հայերենագիտական բառարան, «Հայաստան» հրատարակչություն, Եր., 1987, էջ 286:

Հր. Աճառյան, Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի, հ. III, Եր., 1957, էջ 16:

Հ. Ա. Հարությունյան, Ածական անուն, դերանուն, Եր., 1976, էջ 75:

Published

2022-12-23

How to Cite

Meytikhanyan, P. (2022). Considerations Around the Classification of Parts of Speech and Inter-Speech Questions. Bulletin of Yerevan University B: Philology, 2, 57–62. https://doi.org/10.46991/BYSU:B/2022.sp2.057