Classification of Terms by Parts of Speech Affiliation

Authors

  • Karine Mikayelyan Yerevan State University

DOI:

https://doi.org/10.46991/BYSU:B/2022.sp2.084

Keywords:

term, parts of speech, the principle of template classification, heterogeneous terms, word-formation steps for the formation of a term, formulas for the formation of a term

Abstract

Thus. 1. The principle of template classification of terms by parts of speech proposed above, as far as we know, is clearly formulated for the first time in linguistics as such. It makes it possible to consider terms in the totality of word-combination and morphological features, taking into account word-formation, semantics-semantic, morphological features of speech and figuratively-changing phenomena according to the above templates and formulas, that is, it is possible to conduct an examination of terms at the multivalued, phonetic, word-formation levels.

2. Equivalences of terms should also be generalized in industry terminological dictionaries with the inclusion of intra-system and multi-system terminological units, while they may also include units of different values covered by the word and term.

Author Biography

Karine Mikayelyan, Yerevan State University

Candidate of Philology, Associate Professor of the Chair of Armenian Language, YSU

References

Աղաջանյան Զ., Արդի հայերենի իմաստաարժեքային զուգաձևությունների բառաքերականական բառարան, Երևան, 2017:

Գալստյան Ս., Ածանցումը և ածանցները ժամանակակից հայերենում, Երևան, 1978:

Գալստյան Ս., Ժամանակակից հայոց լեզվի գործնական աշխատանքների ձեռնարկ, Եր., 2003:

Խաչատրյան Լ., Խոսքիմասային տարարժեքությունն արդի հայերենի կայուն կապակցություններում, Եր., 1996։

Պետրոսյան Հ. Ց., Տերմինագիտության հիմունքներ, Եր., 2010։

Ջահուկյան Գ. Բ., Խոսքի մասերի կաղապարային դասակարգումը / / Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 1976, թիվ 1:

Published

2022-12-23

How to Cite

Mikayelyan, K. (2022). Classification of Terms by Parts of Speech Affiliation. Bulletin of Yerevan University B: Philology, 2, 84–92. https://doi.org/10.46991/BYSU:B/2022.sp2.084