Completion of the Verbs to Stand and Sit in Phraseological Units

Authors

  • Gayane Chopuryan Vanadzor State University

DOI:

https://doi.org/10.46991/BYSU:B/2022.sp2.110

Keywords:

addition, phraseological unit, circumstance, phrasal convergence unity union, conjugation

Abstract

The study of the possibilities of completing the neuter antonym verbs to the Armenian verbs to stand and sit shows that these verbs require additional additions of place, form and size. In one case, the latter are expressed by morphemes and conjunctions, and in the other, by an invariable part of speech. Some additions expressed by morphemes have pairs expressed by other morphemes present in the dialect layer of the Armenian language. The phrases formed by the verbs in question are either colloquial or have a colloquial variant.

The verb to sit is endowed with wider connective possibilities, which in some sentences has a double gender - connect and cross, thanks to conjunctive verbs, expresses the grammatical meaning of the passive gender, requiring the complement of the gender.

Author Biography

Gayane Chopuryan, Vanadzor State University

Postgraduate student of the Chair of the Armenian Language and Literature, Specialist of the General Department of the Vanadzor State University

References

Բադիկյան Խ․, Ժամանակակից հայերենի դարձվածային միավորները, Երևան, 1986։

Գալստյան Ս․, Հայոց լեզվի դարձվածաբանական բառարան, Ե․, 1975,

http://www.nayiri.com/imagedDictionaryBrowser.jsp?dictionaryId=55 ։

Մուրվալյա նԱ․, Հայոց լեզվի դարձվածաբանություն և բայակազմություն, Ե․, 1959։

Ջահուկյան Գ., Ժամանակակից հայոց լեզվի տեսության հիմունքներ, Ե․, 1974:

Քոսյան Վ., Ժամանակակից հայերենի բառակապակցությունները, Ե., ՀՍՍՀ ԳԱ, 1975:

Шанский И.М. Фразеология современного русского языка, изд. 2-е «ВШ», М., 1969. Изд. 3-е, М., 1985.

Published

2022-12-23

How to Cite

Chopuryan, G. (2022). Completion of the Verbs to Stand and Sit in Phraseological Units. Bulletin of Yerevan University B: Philology, 2, 110–117. https://doi.org/10.46991/BYSU:B/2022.sp2.110