Metaphorical meaning in “Clothing” semantic field

Authors

  • Lusine Ghamoyan ՀՀ ԳԱԱ Հ․ Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ

DOI:

https://doi.org/10.46991/BYSU:B/2022.13.2.079

Keywords:

clothing, semantic field, metaphor, compounding, suffixation, neologism, phraseological units

Abstract

The aim of the article is to study and identify the metaphorical meaning(s) of each word referring to the concept "clothes", which appears on the same word level, next to its main meaning, because the derivative meaning, which arises mainly from the figurative use of the word, is more stable. That is, every word, regardless of its set of meanings, having its primary meaning, can be used in conversation to denote objects, phenomena, features that are in some way related or similar to the object having a direct meaning, phenomenon, etc. During this period, the following semantic transitions occur: object → object, object → attribute, attribute → attribute, attribute → object. Metaphorical meaning is usually expressed by shape, color, size, similarity of other objects, nature of action, and other combinations. Changes in the meanings of words (especially figurative ones) of the semantic field "clothing" are also caused by wordformation factors. In word-formation suffixes, the components (word, root) retain their basic general meanings, and due to the complementary components of the base (bases), new meanings of the word are formed (including metaphorical ones) and new words are formed. The same noun in the semantic field of the word "clothing" at different stages of language development or in other variants of the literary language, as well as in dialects, can have completely different metaphorical meanings. The figurative meanings of words expressing the meaning of “clothing” also provide ample opportunities for the formation of many phraseological units.

Author Biography

Lusine Ghamoyan , ՀՀ ԳԱԱ Հ․ Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ

PhD in Philology, Senior Researcher

References

Վ. Առաքելյան, Ա. Խաչատրյան, Ս. Էլոյան, Ժամանակակից հայոց լեզու, հ.1, Եր., 1979, էջ 172:

«Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան», հհ. 1-4, Եր., 1969-1980:

Ռ. Ղազարեան, Գրաբարի բառարան, 2 հ., Եր., 2000:

Ռ. Սաքապետոյեան, Արեւմտահայերէն-արեւելահայերէն նոր բառարան, Եր., 2011:

Հայոց լեզվի բարբառային բառարան, հհ. 1-7, Եր., 2001-2012:

Ա. Սուքիասյան, Հայոց լեզվի հոմանիշների բառարան, Եր., 1967:

Փ. Մեյթիխանյան, Նոր բառերի բացատրական բառարան, Եր., 1996:

Ս. Էլոյան, Արդի հայերենի նորաբանությունների բացատրական բառարան, Եր., 2002:

Ad. Akmajian, R. Demers և ուրիշներ, Linguisticks (an introduction to language and comunication), London, 1993, p. 34 (հղումը տե՛ս Ածանցների դերը բառիմաստի փոխաբերացման գործում.- Բանբեր Երևանի համալսարանի, Ա. Մակինյան , 2 (119), Եր., 2006, էջ 108) (http://www.ysu.am/files/11A_Makinyan.pdf):

Մ. Աբեղյան, Երկեր, հ. Զ, Եր., 1974, էջ 119:

Ա. Գալստյան, Փոխաբերացման հոգելեզվաբանական վերլուծություն, Եր., 2008, էջ 60-64:

Ս. Աբրահամյան, Ժամանակակից գրական հայերեն, Եր., 1981, էջ 45:

Ա. Սուքիասյան, Ս. Գալստյան, Հայոց լեզվի դարձվածաբանական բառարան, Եր., 1975 (http://www.nayiri.com/imagedDictionaryBrowser.jsp?dictionaryId=55):

Պ. Բեդիրյան, Ժամանակակից հայերենի դարձվածաբանություն, Եր., 1973, էջ 88:

Լ. Ղամոյան, «Հագուստ» իմաստային դաշտը նորակազմ բաղադրություններում // Արդի հայերենի բառապաշարի զարգացման և կանոնարկման հիմնախնդիրներ, Եր., 2020, էջ 105-119:

Լ. Ղամոյան, Հագուստ իմաստային խմբի դրսևորումը արդի հայերենի դարձվածային միավորումներում // Լեզու և լեզվաբանություն, թիվ 2 (15), 2016, էջ 74-80 (http://language.sci.am/sites/default/files/languageAndLinguistics/lezow_ew_lezvabanowtyown_

_2.pdf):

Ռ. Մուսեյան, «Հագուստը հասարակական դիրք է» ճանաչողական փոխաբերության առկայացումն անգլերեն և հայերեն դարձվածային միավորումներում // Բանբեր Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանի, 1 (48), 2019, էջ 105-113 (https://brusov.am/website/documentation/files/ 7b4a04b7.pdf):

Published

2022-07-06

How to Cite

Ghamoyan , L. . (2022). Metaphorical meaning in “Clothing” semantic field. Bulletin of Yerevan University B: Philology, 13(2 (38), 79–88. https://doi.org/10.46991/BYSU:B/2022.13.2.079

Issue

Section

Linguistics