Poet-Literary Critic (Vahagn Davtyan - 100)

Authors

  • Zhenya Kalantaryan Yerevan State University

DOI:

https://doi.org/10.46991/BYSU:B/2023.14.1.035

Keywords:

Poetry, harmony, subconsciousness, landscape, tradition, innovation, national, universal, standard, translation

Abstract

The article discusses Armenian poet Vahagn Davtyan’s critical articles, where he both discusses the work of Armenian and non-Armenian writers (poets), and explores general theoretical issues. Those questions refer to the essence of poetry, the organic connection between tradition and innovation, the national nature of literature, the problem of translation, etc. Davtyan’s articles are twofold, because on the one hand, they reveal the character of an individual writer, and on the other, discuss general literary patterns.

Author Biography

Zhenya Kalantaryan, Yerevan State University

Sc. D. in Philology, Professor at YSU Chair of History of Modern Armenian Literature and Literary Criticism

References

Վահագն Դավթյան, Ի սկզբանե էր բանն․․, ․Եր․, <<Խորհրդային գրող>>, 1989, էջ 560։

Վահագն Դավթյան, Զուգահեռ ճանապարհ, Եր․, 1976, էջ 169։

Վահագն Դավթյան, Լույս առավոտի, Եր․, <<Սովետական գրող>>, 1984, Առաջաբան /չի էջակալված/։

Մարտիրոս Սարյան, Արվեստի մասին, կազմեցին Վ․ Հ․ Մաթևոսյան, Յու․ Գ․ Խաչատրյան,Եր․, <<Սովետական գրող>>, 1986, էջ 121։

Published

2023-04-14

How to Cite

Kalantaryan, Z. (2023). Poet-Literary Critic (Vahagn Davtyan - 100). Bulletin of Yerevan University B: Philology, 14(1 (40), 35–47. https://doi.org/10.46991/BYSU:B/2023.14.1.035

Issue

Section

Literary Criticism