Hakob Oshakan's Article "Hovhannes Tumanyan and His Creativity": а view 100 years later

Authors

  • Yeva Mnatsakanyan Institute of LIterature after M. Abeghian of NAS of RA

DOI:

https://doi.org/10.46991/BYSU:B/2023.14.2.018

Keywords:

H. Tumanyan, H. Oshakan, different aesthetic systems, epic colors, epic,, psychology, storyteller, typology, method, "impressionist" critic

Abstract

The article presents the main provisions of H. Oshakan's voluminous article entitled  "Hovhannes Tumanyan and His Creativity», published in the August issue of the Boston magazine "Rodina" in 1923. They are the sum of the author's aesthetic and philosophical views on Tumanyan's creative work. Oshakan has been familiar with Tumanyan's works for a long time, and many years ago he expressed a controversial opinion about them, which varied from unconditional hostility to extremely high appreciation. The reason for such contradictory views of the Western Armenian critic on the Eastern Armenian literary and cultural values was his temperament, worldview, methodology, etc.

In the studied article Oshakan, when analyzing Tumanyan's creative work, identifies the following thematic sections: "Lyric", "Epic", "Poet", "Storyteller", "Humeur". Our task is to reveal in the context of such a classification of works the aesthetic criteria of evaluation expressed by the critic, pointing out both the valuable observations of the author and completely unacceptable formulations. Comparative, comparative-historical and hermeneutic methods have been used during the study of the problem.

Our article concludes that Hakob Oshakan, despite his unorthodox thinking and impressionistic preferences, highly valued Tumanyan and his creative world.

Author Biography

Yeva Mnatsakanyan, Institute of LIterature after M. Abeghian of NAS of RA

Sc.D in Philology, Head of the Tumanian Studies Group of the Institute of Literature named after M. Abeghyan of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, Associate Professor at the Chair of Native Language and Teaching Methodology of the Armenian State Pedagogical University
named after Kh. Abovyan

References

Թումանյանը ժամանակակիցների հուշերում, հ. 2 (Լրամշակված հրատարակություն), Երևան, «Անտարես» հրտ., 2020:

Տերյան Վ., Երկերի ժողովածու՝ 4 հատորով, հ. 3, Երևան, «Հայաստան» հրտ., 1975:

Սարինյան Ս., Հայոց գրականության երկու դարը, գիրք երրորդ, Երևան, «Զանգակ-97», 2002:

Օշական Հ., Համապատկեր Արեւմտահայ գրականութեան, հտ. 10, Անթիլիաս, 1982:

Դանիէլեան Ս., Արեւմտահայ գրականութիւն. Տիտանի՞կ թէ՞ շարունակականութիւն, Երեւան, Գասպրինտ, 2014:

Քալանթարյան Ժ., Հակոբ Օշականը Հովհ. Թումանյանի մասին, «Գրական թերթ», հմ. 10, Երևան, 2019:

Մնացականյան Ե., Հ. Թումանյանի ուղևորությունը Պոլիս. մտավորականության արձագանքը, Գրականագիտական հանդես, ԻԴ, 2022-1, Երևան, Արմավ հրտ., 2022, էջ 208-230:

«Ճակատամարտ» (թերթ), հմ. 3179 (ապրիլի 15), Կ.Պոլիս, 1923:

«Հայրենիք» (ամսագիր), հմ. 10, Բոստոն, 1923, էջ 40-56:

«Ճակատամարտ» (թերթ), հմ. 925, Կ. Պոլիս, 1921:

«Հայ գրականութիւն» (ամսագիր), հմ. 4, Զմյուռնիա, 1912, էջ 16-23:

Դանիէլեան Ս., Միջուկի տրոհումը. սփիւռքահայ գրականութեան պատմութիւն, գիրք 1, Ներածութիւն, Երևան, «Զանգակ-97», 2011:

Published

2023-06-27

How to Cite

Mnatsakanyan, Y. (2023). Hakob Oshakan’s Article "Hovhannes Tumanyan and His Creativity": а view 100 years later. Bulletin of Yerevan University B: Philology, 14(2 (41), 18–32. https://doi.org/10.46991/BYSU:B/2023.14.2.018

Issue

Section

Literary Criticism