Issues of Synonymy in the Works of Armenian Grammarians of the Middle Ages

Authors

  • Nazik Hovhannisyan RA NAS Institute of Language after H. Acharyan

DOI:

https://doi.org/10.46991/BYSU:B/2023.14.2.075

Keywords:

synonym, double name, verbosity, grammarian, interpreter, philosopher, concept

Abstract

Synonymy is considered an indicator of the development of a language, and is naturally characteristic of all languages. The problem of synonymy is one of the most important in modern linguistics: as noted in the linguistic literature, at the present stage in the new scientific paradigm, researchers again and again return to the analysis of synonymous relations. This is due to the fact that synonymy is the philosophical side of the language. And in this sense, the approaches of the Armenian grammarians of the Middle Ages to the problem are characteristic from the point of view of clarifying the principles for compiling the handwritten dictionaries of synonyms (and their synonymic rows) created at that time.

In the works of Armenian grammarians of the Middle Ages, the term "estates" was used for the concept of  "synonym", which is a tracing paper from the Greek language, and the concept of "synonymy" was explained based on the teachings of philosophers and grammarians. The Armenian interpreters of   "The Art of Grammar" by Doinisiоs of Thrace (David the Philosopher, Grigor Magistrоs, Yesai Nchetsi, Hovhannes Yerznkatsi and others), distinguishing the grammatical and philosophical meanings of the word, note that grammarians call "synonym" "verbosity", which is called the same the subject in various words, and philosophers - "estates", which are the names of various homogeneous concepts. Having little disagreement in the definition, Armenian grammarians of the Middle Ages unanimously believe that synonyms are words that comprehensively characterize an object, a phenomenon without semantic restriction or differentiation of semantic-functional relations.

Author Biography

Nazik Hovhannisyan, RA NAS Institute of Language after H. Acharyan

Candidate of Philology, Deputy Director for Science at the RA NAS Institute of Language after H. Acharyan

References

Աբեղյան Մ., Երկեր, հտ. Զ, Երևան, 1974:

Աղայան Էդ., Հայ լեզվաբանության պատմություն (Սկզբից մինչև մեր օրերը), հտ. 1, Երևան, 1958:

Ամալյան Հ., Միջնադարյան Հայաստանի բառարանագրական հուշարձանները (V-XV դդ.), Երևան, 1966:

Բառարան գաղղիերէն-հայերէն-տաճկերէն աշխատասիրեաց Հ. Սամուէլ վ. Գանթարեան, Վենետիկ, 1886:

Բառարան ի հայկական լեզուէ ի ռուսաց բարբառ, աշխատասիրութեամբ Աղէքսանդրի Մակարեան Խուդաբաշեանց, հտ. 2, Մոսկով, 1838:

Բառգիրք ի բարբառ հայ եւ իտալական Յօրինեալ ի Հ. Մանուէլ վարդապետէ Ջախջախեան, Վենետիկ, 1837:

Բառգիրք հայկազեան լեզուի բաժանեալ յերկուս հատորս արարեալ ի Մխիթարայ վարդապետէ սեբաստացւոյ, Վէնէտիկ, 1749։

Բառգիրք Հայկազեան լեզուի որ է երկասիրութիւն Փեշտըմալճեան պատուելի Գրիգոր մեծիմաստ վարժապետի, hտ. II, Կ.Պօլիս, 1846:

Բառգիրք հայոց, քննական բնագիրը, առաջաբանը և ծանոթագրությունները Հ. Ամալյանի, Երևան, 1975:

Գաբամաճեան Ս., Նոր բառագիրք հայերէն լեզուի, Կ. Պոլիս, 1910 :

Դավիթ Զեյթունցի, Մեկնութիւն Քերականի, աշխ.-մբ Եր. Մելքոնյանի, Երևան, 198:

Եսայի Նչեցի, Վերլուծութիւն քերականութեան, աշխ.-մբ Լ. Խաչերեանի, Երևան, 1966 :

Խաչերեան Լ., Գր. Պահլաւունի Մագիստրոս.Կեանքն ու գործունէութիւնը, Լոս Անճելըս, 1987:

Խաչերյան Լ., Գլաձորի համալսարանը հայ մանկավարժական մտքի զարգացման մեջ (XIII-XIV դդ.), Երևան, 1973:

Միրզոյան Հ., Սիմեոն Ջուղայեցի, Երևան, 1971:

Մուրադյան Ա., Հունաբան դպրոցը և նրա դերը հայերենի քերականական տերմինաբանության ստեղծման գործում, Երևան, 1971:

Յովհ. Քռնեցի, Համառօտ հաւաքումն յաղագս քերականի, Երևան, 1977:

Յովհ. Երզնկացի, Հաւաքումն Մեկնութեան քերականի, աշխ.-մբ Լ. Խաչերեանի, Լոս Անճելըս, 1983:

Յովհ. Ծործորեցի, Համառաւտ տեսութիւն քերականի, աշխ.-մբ Լ. Խաչերեանի, Լոս Անճելըս,1984:

Պետրոսյան Հ., Գալստյան Ս., Ղարագյուլյան Թ. , Լեզվաբանական բառարան, Երևան, 1975:

Պետրոսյան Հ., Հայերենագիտական բառարան, Ե., 1987:

Ջահուկյան Գ. , Գրաբարի քերականության պատմություն, Երևան, 1974:

Սուքիասյան Ա. , Հայոց լեզվի հոմանիշների բառարան, Երևան, 1967։

Սուքիասյան Ա. , Հոմանիշները ժամանակակից հայերենում, Երևան, 1971:

Վարդան Արեւելցի, Մեկնութիւն Քերականի, աշխ.-մբ Լ. Խաչերեանի, Երևան, 1972:

Адонц Н., Дионисий Фракийский и армянские толкователи, Петроградъ, 1915:

Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանի ձեռագրեր № № 3110, 2372, 538:

Published

2023-06-27

How to Cite

Hovhannisyan, N. (2023). Issues of Synonymy in the Works of Armenian Grammarians of the Middle Ages. Bulletin of Yerevan University B: Philology, 14(2 (41), 75–82. https://doi.org/10.46991/BYSU:B/2023.14.2.075

Issue

Section

Linguistics