Socio-Economic Assessment of the Relationship between Value Added Tax and Economic Sectors in the RA

Authors

  • Meri Panosyan Yerevan State University
  • Gnel Sahakyan Yerevan State University

DOI:

https://doi.org/10.46991/BYSU:G/2023.14.3.068

Keywords:

value added tax, state budget, tax revenue, rate, consumers, economic sectors, statistics, regression, test, model

Abstract

The article assesses the impact of the value-added tax (VAT) on the sectors of the RA economy, comparing the growth rates of these sectors with the analysis of the VAT growth rate. RA industry, construction, trade, and services were considered as areas of study.

To address the problem presented in the article, socio-economic relations between the considered sectors and VAT were studied. Regression analysis of the identified relations was conducted using quantitative analysis methods, and the degree of dependence of the sectors of the Republic's economy on value-added tax was evaluated. The research was conducted using the Eviews 10 statistical computer program, where multifactor regression models were constructed, and their parameters were estimated using the method of least squares. The results of the performed regression analysis indicated a significant dependence between the examined sectors and VAT. Taking into account the results of the model evaluation, it was concluded that, under otherwise equal conditions, construction volumes increased by 0.8 % with a 1 % rise in the VAT growth rate. Simultaneously, the trade turnover growth rate increased by 0.6 % with a corresponding 1 % increase in the VAT growth rate. Additionally, the rate of growth of the volume of services (excluding trade) rose by 0.4 %, and the rate of growth of the volume of industrial output increased by 0.3 % with a corresponding 1 % increase in the VAT growth rate.

Author Biographies

Meri Panosyan, Yerevan State University

Yerevan State University, Lecturer at the Chair of Finance and Accounting

Gnel Sahakyan, Yerevan State University

Ph․D․, Yerevan State University, Acting head of chair at the Chair of Finance and Accounting

References

ՀՀ 2022 թ. պետական բյուջեի կատարման վերլուծություն, Եր․, 2022։

ՀՀ տնտեսության սոցիալ-տնտեսական զարգացումները 2022 թ. հունվար-դեկտեմբեր ամիսներին, «ԼՈՒՅՍ հիմնադրամ», Եր., 2022։

Published

2024-01-16

How to Cite

Panosyan, M., & Sahakyan, G. (2024). Socio-Economic Assessment of the Relationship between Value Added Tax and Economic Sectors in the RA. Bulletin of Yerevan University G: Economics, 14(3 (42), 68–75. https://doi.org/10.46991/BYSU:G/2023.14.3.068

Issue

Section

Finances