Separate Civil Cases in Bankruptcy Proceedings

Authors

  • Tigran Markosyan Yerevan State University

DOI:

https://doi.org/10.46991/BYSU:C/2022.sp1.087

Keywords:

bankruptcy proceedings, moratorium, separate civil case, concentration, dispute over jurisdiction

Abstract

The institute of separate civil cases in bankruptcy proceedings is a novelty in domestic legislation and its comprehensive study has great theoretical and practical significance.

Based on theoretical sources, domestic and foreign legislation, as well as judicial practice, the article considers the need to introduce a separate institution of civil cases and the history of its development, analyzes the conditions for considering a civil dispute as a separate civil case and other elements of this institution, and also identifies the limits of the moratorium on civil cases.

In the article, the author has introduced several scientific-practical conclusions that can be guiding for the development of law enforcement practice, as well as for further legislative development of the institute of individual civil cases.

Author Biography

Tigran Markosyan, Yerevan State University

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor at YSU Chair of Civil Procedure, Faculty of Law, Lecturer-Coordinator at YSU Legal Clinic

 

References

Տե՛ս Սահմանադրական դատարանի 14․09․2021թ․ թիվ ՍԴՈ-1609 որոշումը։

Սահմանադրական դատարանի 26․01․2021թ․ թիվ ՍԴՈ-1572 որոշումը։

Տ․Մարկոսյան, Մ․Մարկոսյան․ Ընդերքօգտագործման իրավունքի դադարեցման եվ օտարման հիմնախնդիրները սնանկության ինստիտուտի համատեքստում // Դատական իշխանություն, 3-4 (261-262), 2021, էջեր 121-122։

https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-474-es-en.do?member=1։

https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-474-fr-en.do?member=1։

https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-474-cz-en.do?member=1։

https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-474-se-en.do?member=1։

Несостоятельность (банкротство): Учебный курс. В 2 т. / Под. ред. д.ю.н., проф. С.А. Карелиной. Т. 1. – М.: Статут, 2019,

Վճռաբեկ դատարանի թիվ ԵԿԴ/0469/02/14 քաղաքացիական գործով 17․07․2015թ․ և թիվ ԵԿԴ/5306/02/14 քաղաքացիական գործով 13.01.2016թ. որոշումը։

Վճռաբեկ դատարանի թիվ ԵԿԴ/4893/02/15 քաղաքացիական գործով 04․06․2021թ․ որոշումը։

http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=8199&Reading=0։

Վճռաբեկ դատարանի թիվ ԵԱՔԴ/0254/02/16 քաղաքացիական գործով 27.12.2017թ․ և թիվ ԵԿԴ/3928/02/16 քաղաքացիական գործով 04․11․2019թ․ որոշումները։

https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-474-es-en.do?member=1։

Սնանկության մասին Գերմանիայի օրենքի 87-րդ հոդվածը։ Dr. A․ Remmert․ Introduction to German Insolvency Law, "International Company and Commercial Law Review" (publisher: Sweet & Maxwell, London), 2002, էջ 427։

Վճռաբեկ դատարանի թիվ ԵԿԴ/3928/02/16 քաղաքացիական գործով 04․11․2019թ․ որոշումը։

Ուժի մեջ է մտել 15․04․2020թ․։ Տե΄ս ՀՀՊՏ 2019.12.26/100(1553) Հոդ.1242։ Այսուհետ նաև՝ Օրենքի փոփոխություններ։

Ս․Մեղրյան, Տ․Մարկոսյան, Է․Գեղամյան․ «Պարտադիր» հակընդդեմ հայցի ինստիտուտի իրավական բնույթը և գոյաբանական հիմքերը քաղաքացիական դատավարությունում // Արդարադատություն, 2 (51), 2020, Ս․Մեղրյան, Տ․Մարկոսյան, Է․Գեղամյան․ «Պարտադիր» հակընդդեմ հայցի ինստիտուտի կիրառման հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում // Դատական իշխանություն, 7-8 (253-254), 2020։

Վճռաբեկ դատարանի թիվ ԵԿԴ/0425/02/14 քաղաքացիական գործով 23․02․2021թ․ որոշումը։

Վճռաբեկ դատարանի նախագահի թիվ ԳԴ/0253/02/17 քաղաքացիական գործով 13.07.2020թ. և թիվ ԵԴ/11015/02/18 քաղաքացիական գործով 26.08.2020թ. որոշումները:

Ընդունվել է 21.03.2018թ․։ Ուժի մեջ է մտել 07.04.2018թ․։ Տե´ս ՀՀՊՏ 2018.03.28/23(1381) Հոդ.373:

Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի թիվ ՍնԴ/0102/02/20 քաղաքացիական գործով 21.07.2020թ. և թիվ ՍնԴ/0112/02/20 քաղաքացիական գործով 14.10.2020թ. որոշումները:

Վճռաբեկ դատարանի նախագահի թիվ ԵԴ/9164/02/19 քաղաքացիական գործով 08․11․2021թ․ որոշումը։

Published

2022-12-24

How to Cite

Markosyan Տ. (2022). Separate Civil Cases in Bankruptcy Proceedings. Bulletin of Yerevan University C: Jurisprudence, 1, 87–99. https://doi.org/10.46991/BYSU:C/2022.sp1.087