Shahan Perperyan's Work "The Two Times" inThe Context of Philosophical Reflections Concerning the Time

Authors

  • Silva Petrosyan Yerevan state Universaty

DOI:

https://doi.org/10.46991/BYSU:E/2024.15.1.005

Keywords:

“clock” time, “musical” time, Inner time, Duration, Perperyan, Bergson, Augustine, Kant.

Abstract

The article is dedicated to the critical analysis of the work "The Two Times" by Shahan Perperyan, one of the most interesting representatives of the Western Armenian philosophical thought of the 20th century. Perperyan's teaching about time has not yet been subject to historical-philosophical analysis, and the purpose of the article is to show the peculiarities of Perperyan's perception of time in the context of the history of philosophy. In order to do this, the views of Aristotle, Plotinus, Augustinos Aurelius, Kant and Bergson on time were presented and analyzed from the point of view of their relationship with Perperian's teaching. It has been shown that Perperian's approach essentially continues the line of Neo-Platonism, being particularly influenced by Bergson's consept of Duration.

Perperian distinguishes between so-called "clock" or external and "musical" or internal times, giving preference to the latter. Internal time, according to him, has the possibility of having in it collective spirituality at once. Perperyan shows that thanks to the ability to endure, a person gains creative freedom and can shape not only his future, but also his past. Similarly, according to the Western Armenian thinker, a people becomes a nation when it raises its existence and being to a spiritual level. The nation, constructing its history, becomes a "collective personality", liberating its outwardly transitory and erasing life from the erasing course of external time and establishing it in the collective internal dense Duration.

Perperyan connects the mastery of inner time with the presence of the soul, sanctity. He notes that people misunderstand eternity, thinking that it will come at the end,and waiting for it. But a blessed, holy person is already living in eternity, because he carries all the times within him.

Author Biography

Silva Petrosyan, Yerevan state Universaty

Doctor of Philosophy, associate professor of the Chair of History and Theory of Philosophy and Logic, YSU.

References

Պէրպերեան Շ․Ռ․, Երկու ժամանակները, ամանորի մը առթիվ, Երուսաղեմ, Տպարան Սրբոյ Հակոբեանց, 1943։

Պերպերյան Շ., Սրբութիւնները եւ Սուրբը // Պերպերյան Շ., Թելադրանք հոգեւորականներու, Երուսաղեմ, 2002։

Պերպերյան Շ. Ռ. , Արժէքաբանութիւն կամ արժէքներու իմաստասիրութիւն, Անթիլիաս, 1976։

Պերպերյան Շ. Ռ. , Պատմութիւն իմաստասիրութեան, Անթիլիաս, 1977։

Պերպերյան Շ. Ռ. , Բնազանցութիւն, Անթիլիաս, 1978, և այլն։

Պէրպէրեան Ռ., Հայրենասիրութիւն // Առաջին տերեւք, Կ. Պօլիս, 1877:

Պէրպէրեան Ռ., Գեղեցիկն ու գեղարուեստք // Երկու բանախոսութիւնք, Կ. Պօլիս, 1880։

Չրաքյան Տ., Ներաշխարհ // Չրաքյան Տ., Երկեր, Եր., 1981:

Արիստոտել, Ֆիզիկա, V, 3, 219 a 10-14:

Պլոտին, Էննեադներ, III, 7, 11:

Օգոստինոս Երանելի, Խոստովանություն, Գիրք տասնմեկերորդ, XX, 26:

Կանտ Ի., Զուտ բանականության քննադատություն, Սարգիս Խաչենց, Փրինթինֆո, Երևան, 2006։

Bergson H., Time and Free Will, An Essay on the Immediate Data of Consciousness, Dover Publications Inc., Mineola, NY, 2001․

Bergson H., Creative Evolution // Bergson H., Key Writings, Continuum, NY, London, 2002․

Делез Ж., Бергсонизм // Делез Ж., Эмпиризм и субъективность, опыт о человеческой природе по Юму. Критическая философия Канта. Бергсонизм. Спиноза. М., 2001․

Хайдеггер М., Бытие и время, М., 1993․

Published

2023-04-05

How to Cite

Petrosyan, S. (2023). Shahan Perperyan’s Work "The Two Times" inThe Context of Philosophical Reflections Concerning the Time. Bulletin of Yerevan University E: Philosophy, Psychology, 15(1 (43), 5–17. https://doi.org/10.46991/BYSU:E/2024.15.1.005

Issue

Section

PHILOSOPHY