On Some Controversial Problems of the Syntax of the Armenian Language

Authors

  • Hovhannes Zakaryan "Tatev" Center of Research and Education

DOI:

https://doi.org/10.46991/BYSU:B/2022.sp2.093

Keywords:

relative position, prepositive, interpositive, postpositive, peripositive (position), principal clause, parenthetical unit, modal word, conjunction, part-of-speech homonymy

Abstract

This article is about the following three issues.

  1. 1. Linguistic linear units, according to their position, do not have three characteristics: prepositive, interpositive, and postpositive, but four. The fourth is the peripositive position when the characterized unit surrounds another unit.
  2. Considered parenthetical (inserted) units those interpositive constructions, that are main clauses in the prepositive position, actually have the same meaning and perform the same function in any position.

In Armenian, there are such complex sentences, in which the subordinate clause occupies not only prepositive, interpositive and postpositive positions in relation to the main clause, but it can also happen in the peripositive position: Ընկերներս, կարծում եմ, (որ) ինձ մենակ չեն թողնի: Իմ ծննդավայրում, արդեն հինգ տարի է, (ինչ) չեմ եղել. The latter, however, either haven't been discussed till nowadays in linguistic literature or have been considered simple sentences with parenthetical clauses. It means that the principal clause, being in an interpositive position compared to the subordinate clause, has been considered to be such a syntactic unit that remains outside the limits of the sentence's grammatical structure.

In Armenian there are also peripositive participial phrases: Միայնակ ես սիրում եմ նստել երերուն լույսերում:

  1. The conjunctions սակայն, ուրեմն, acquiring a modal connotation in an interpositive or postpositive position, do not lose their role as conjunction and do not acquire part-of-speech homonymy.

Author Biography

Hovhannes Zakaryan, "Tatev" Center of Research and Education

Candidate of Philology, Associate Professor, the Head of Linguistic Department of "Tatev" Center of Research and Education

References

Մ. Աբեղյան, Աշխարհաբարի շարահյուսություն, Երկեր, հ. Զ, Եր., 1974

Ս. Աբրահամյան, Ժամանակակից հայերենի չթեքվող խոսքի մասերը, Եր., 1959

Ս. Աբրահամյան, Հայոց լեզու (շարահյուսություն) (բուհական ձեռնարկ), Եր., 2004

Ս. Աբրահամյան, Հայոց լեզու (շարահյուսություն) (դպրոցական դասագիրք), Եր., 1998

Ս. Աբրահամյան, Վ. Առաքելյան, Վ. Քոսյան, Հայոց լեզու, II մաս, Շարահյուսություն, Եր., 1975

Ս. Աբրահամյան, Ն. Պառնասյան, Հ. Օհանյան, Խ. Բադիկյան, Ժամանակակից հայոց լեզու, հ. 3, Եր., 1976

Է. Աղայան, Արդի հայերենի բացատրական բառարան, Եր., 1976

Զ. Աղաջանյան, Արդի հայերենի իմաստաարժեքային զուգաձևությունների բառաքերականական բառարան, Եր., 2017

Վ. Առաքելյան, Հաերենի շարահյուսություն, հ. 2, Եր., 1964

Մ. Ասատրյան, Ժամանակակից հայոց լեզվի ձևաբանության հարցեր, հ. Գ, Եր., 1977

Մ. Ասատրյան, Ժամանակակից հայոց լեզու (շարահյուսություն), Եր., 1987

Մ. Ասատրյան, Ժամանակակից հայոց լեզու (ձևաբանություն), Եր., 1983

Վ. Ավագյան, Հայոց լեզվի շարահյուսություն, Եր., 1985

Յու. Ավետիսյան, Հ. Զաքարյան, Ա. Աբրահամյան, Ձեռնարկ-շտեմարան, Եր., 2009

Յու. Ավետիսյան, Հ. Զաքարյան, Ձևաբանություն, Եր., 2015

Յու. Ավետիսյան և այլք, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր., 2016

Ն. Բարաթյան և այլք, Հայերեն-անգլերեն բառարան, Եր., 2006

Գ. Գարեգինյան, Շաղկապները ժամանակակից հայերենում, Եր., 1963

Գ. Գարեգինյան, Ժամանակակից հայոց լեզու (բարդ նախադասություն), Եր., 1984

Լ. Եզեկյան, Հայոց լեզու, Եր., 2005

Հ. Զաքարյան, Շարադասական դիրքերը և դրանց արժեքները հայերենում, «Ջահուկյանական ընթերցումներ – 2011», Եր., 2011, էջ 114 – 125

Հ. Զաքարյան, Շրջադաս երկրորդական նախադասությունները հայերենում, «Ժողովածու Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի (2012 թ., դեկտեմբերի 14)», 2-րդ պրակ, Եր., 2014, էջ 36-40

Հ. Զաքարյան, Շրջադաս ստորադասական կառույցները հայերենում, «Ջահուկյանական ընթերցումներ» միջազգային գիտաժողովի զեկուցումներ (2014 թ., հունիսի 10-12), Եր., 2014, էջ 43-50

Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան, հ. 1-4, Եր., 1969-1980

Ռ. Իշխանյան, Արդի հայերենի շարահյուսություն, Եր., 1986

Ֆ. Խլղաթյան, Հայոց լեզու-7 (դպրոցական դասագիրք), Եր., 2000

Հայ-ռուսերեն բառարան (գլխ. խմբագիր Ե. Գալստյան), Եր., 1987

Ս. Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան, Եր., հհ. 1-4, 1944-1945

Ա. Պապոյան, Խ. Բադիկյան, Ժամանակակից հայոց լեզվի շարահյուսություն, Եր., 2003

Հ. Պետրոսյան, Հայերենագիտական բառարան, Եր., 1987

Հ. Պետրոսյան, Ս. Գալստյան, Թ. Ղարագյուլյան, Լեզվաբանական բառարան, Եր., 1975

Գ. Ջահուկյան, Ժամանակակից հայերենի տեսության հիմունքներ, Եր., 1974

Ա. Սարգսյան, Ժամանակակից հայերենի կետադրությունը, Եր., 2012

Ա. Սուքիասյան, Հայոց լեզվի հոմանիշների բառարան, Եր., 1967

Գ. Սևակ, Հայոց լեզվի շարահյուսություն (դպրոցական դասագիրք), Եր., 1976

Վ. Քոսյան, Ժամանակակից հայերենի նախադասության վերլուծության հարցեր, Եր., 1976

Published

2022-12-23

How to Cite

Zakaryan, H. (2022). On Some Controversial Problems of the Syntax of the Armenian Language. Bulletin of Yerevan University B: Philology, 2, 93–109. https://doi.org/10.46991/BYSU:B/2022.sp2.093