On the Question of the Semantic-Functional Relationship between the Կ(Ը)- Future and the -ՈՒ Future in Modern Eastern Armenian

Authors

  • Sargis Avetyan Yerevan State University

DOI:

https://doi.org/10.46991/BYSU:B/2022.13.2.022

Keywords:

the future tense, modal meanings, Modern Eastern Armenian, կ(ը)- future, ու future, expected future (predestined future), Hypothetical mood, future indicative

Abstract

It is argued that attempts at characterizing the կ(ը)- future (կգնամ, կխոսեմ) in Modern Eastern Armenian as pertaining to the so-called Hypothetical mood (ենթադրական եղանակ) or the Conditional mood (պայմանական եղանակ) is not justified from the General linguistic and typological perspective. The following considerations are of great importance: 1) as pointed out by a number of scholars, the future tense, in distinction from the present tense and the past tense, is never a purely temporal category; it is partly temporal and partly modal. Interestingly enough, future tense markers often arise diachronically from elements which initially were used to express various modal meanings. On the other hand, future tense forms tend to serve modal functions as well; 2) the կ(ը)- future in Modern Eastern Armenian does not differ in any significant way from the future indicative in other languages from the semantic-functional viewpoint; 3) the use of the կ(ը)- future in conditional constructions is not its primary function as is usually the case with the typical Conditional mood. As to the semantic-functional content of the -ու future (գնալու եմ, խոսելու եմ) in Modern Eastern Armenian, it corresponds to the typological characterization of the expected future (or predestined future), and, accordingly, should be viewed on a par with the latter. Therefore, the semantic-functional relationship between the կ(ը)- future and the -ու future should be regarded as a contrast between the simple future tense and the expected future (or predestined future) tense, respectively.     

Author Biography

Sargis Avetyan, Yerevan State University

PhD, Associate Professor of the Chair of General Linguistics, YSU

References

Է. Աղայան, Ժամանակակից հայերենի հոլովումը և խոնարհումը, Եր., 1967:

Ս․ Աբրահամյան, Ժամանակակից հայերենի քերականություն, Եր․, 1975, էջ 167-169:

Ս. Աբրահամյան, Ժամանակակից գրական հայերեն, Եր., 1981, էջ 217-218:

Մ. Ասատրյան, Ժամանակակից հայոց լեզու։ Ձևաբանություն, Եր., 1989, էջ 302-304։

Ս. Պալասանեան, Ընդհանուր տեսութիւն արեւելեան նոր գրաւոր լեզուի հայոց, Թիֆլիս, 1870, էջ 67-70, 73-74։

Ս. Պալասանեան, Քերականութիւն մայրենի լեզուի, Թիֆլիս, 1874, էջ 141-156:

Մ. Աբեղեան, Աշխարհաբարի քերականութիւն, Վաղարշապատ, 1906, էջ 97-98, 113, 118։

Մ. Աբեղյան, Երկեր, հ. Զ, Եր., 1974, էջ 270–271, 458–461:

Հ. Բարսեղյան, Արդի հայերենի բայի և խոնարհման տեսություն, Եր., 1953, էջ 151–152:

Ս. Գ. Աբրահամյան, Ն. Ա. Պառնասյան, Հ. Ա. Օհանյան, Ժամանակակից հայոց լեզու։ Հ. 2, Ձևաբանություն, Եր., 1974, էջ 352–353:

Գ. Ջահուկյան, Ժամանակակից հայերենի տեսության հիմունքները, Եր., 1974, էջ 283–285:

Ս․ Ավետյան, Հայերենի ժամանակի և կերպի քերականական կարգերը ընդհանուր լեզվաբանության և լեզվաբանական տիպաբանության տեսանկյունից // Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն, Եր., 2017, 3 (24), էջ 20-34:

J. Lyons, Semantics, Vol. 2, Cambridge University Press, 1977, էջ 677-678, 815-817.

F. R. Palmer, Mood and Modality, 2nd ed., Cambridge University Press, 2001, էջ 104-106.

J. Bybee, R. Perkins, W. Pagliuca, The Evolu¬tion of Grammar. Tense, Aspect, and Modality in the Languages of the World, Chicago-London, 1994, Ch. 7, էջ 243-280.

B․ Heine & T․ Kuteva, World Lexicon of Grammaticalization, Cambridge University Press, 2002, էջ 142-143.

Ս․ Աբրահամյան, Ժամանակակից հայերենի քերականություն, Եր․, 1975, էջ 167-169:

Ս․ Աբրահամյան, Ժամանակակից գրական հայերեն, Եր., 1981, էջ 217-218:

Մ. Ասատրյան, Ժամանակակից հայոց լեզու։ Ձևաբանություն, Եր., 1989, էջ 302-304։

N. Kozintseva, Modern Eastern Armenian (Languages of the World/Materials 22), München-Newcastle: LINCOM EUROPA, 1995, էջ 30։

B. Comrie, Aspect։ An Introduction to the Study of Verbal Aspect and Related Problems, Cambridge University Press, 1976, էջ 64-65։

Ա․ Ղարիբյան, Հայոց լեզվի քերականության դասագիրք հինգերորդ և վեցերորդ դասարանների համար, Եր․, 1950, էջ 231։

J. Dum-Tragut, Armenian: Modern Eastern Armenaian, Amsterdam/Philadelphia, 2009, էջ 251-258։

Ա․ Աբրահամյան, Հայերենի դերբայները և նրանց ձևաբանական նշանակությունը, Եր․, 1953, էջ 146-164։

B. J. Blake, Case, 2nd ed., Cambridge University Press, 2004, էջ 143, 149:

Մ․ Աբեղյան, Հայոց լեզվի տեսություն, Եր․, 1965, էջ 420, 435։

T. Givón, Syntax: An Introduction, Vol. I, Amsterdam/Philadelphia, 2001, Ch. 3, էջ 105-109:

V. Velupillai, An Introduction to Linguistic Typology, Amsterdam/Philadelphia, 2012, Ch. 9, էջ 229-236։

S. Kittilä, Transitivity: Towards a Comprehensive Typology (dissertation), Turku, 2002, էջ 44-53, 56 հջ․։

Å․ Næss, Prototypical Transitivity, Amsterdam/Philadelphia, 2007, Ch. 3, էջ 33-46, նաև՝ S. Kittilä, նշվ․ աշխ․, էջ 56-61։

P. J. Hopper and S. A. Thompson, Transitivity in Grammar and Discourse // Language, Vol. 56, N 2, (Jun., 1980), էջ 251-299:

Å․ Næss, Prototypical Transitivity, Amsterdam/Philadelphia, 2007։

M. Haspelmath, The Semantic Development of Old Presents. New Futures and Subjunctives without Grammaticalization // Diachronica, 15:1, 1998, էջ 35, տողատակի ծան․ 9։

A. Timberlake, Aspect, tense, mood // T. Shopen (ed.), Language Typology and Syntactic Description, 2nd ed., Vol. III: Grammatical Categories and the Lexicon, Cambridge University Press, 2007, Ch. 5, էջ 326:

В. С. Храковский (ответ. ред.), Типология условных конструкций, Санкт-Петербург, 1998։

F. Karlsson, Finnish: An Essential Grammar, London and New York, 1999, էջ 162-165:

C. Rounds, Hungarian: An Essential Grammar, London and New York, 2001, էջ 48-49:

J. Kornfilt, Turkish, London and New York, 1997, էջ 366-369:

A. Göksel and C. Kerslake, Turkish: A Comprehensive Grammar, London and New York, 2005, էջ 419 հջ․, 312։

В. С. Храковский (ответ. ред.), Типология условных конструкций, Санкт-Петербург, 1998։

Published

2022-07-06

How to Cite

Avetyan, S. (2022). On the Question of the Semantic-Functional Relationship between the Կ(Ը)- Future and the -ՈՒ Future in Modern Eastern Armenian . Bulletin of Yerevan University B: Philology, 13(2 (38), 22–35. https://doi.org/10.46991/BYSU:B/2022.13.2.022

Issue

Section

Linguistics

Most read articles by the same author(s)