Language Structure with “Past Participle + Verb” in Grabar

Authors

  • Norayr Poghosyan

DOI:

https://doi.org/10.46991/BYSU:B/2022.13.2.036

Keywords:

Grabar, past participle, addition, definition, structure, verb tense, stylistic construction

Abstract

Using numerous examples taken from the works of the Grabar, we made an attempt to identify and consider the morphological and stylistic aspects of the construction “past participle + verb” (PPV). This is a unique linguistic unit of the Old Armenian language, and the author of this article has made an attempt to define this structure, based on the actual material of the texts. PPV is one of the stylistically rich means of expressiveness of the ancient Armenian language, used in all works and by all authors. The author of this article has also compared how different philologists observe the PPV in the process of translating texts from the Old Armenian language into New Armenian, after which he expresses the opinion that two parts of the PPG verbs should be preserved in the translation so that the stylistic side of this context does not suffer.

Author Biography

Norayr Poghosyan

PhD in Philology, Associate Professor

References

Արսէն Կ. Բագրատունի, Քերականութիւն ի պէտս զարգացելոց, Վենետիկ, 1852, էջ 201-202։

Աշոտ Աբրահամյան, Հայերենի դերբայները և նրանց ձևաբանական նշանակությունը, Եր., 1953, էջ 352։

Աշոտ Աբրահամյան, Գրաբարի ձեռնարկ, Եր., 1976, էջ 393։

Պավել Շարաբխանյան, Գրաբարի դասընթաց, Եր., 1974, էջ 240։

Հրանտ Պետրոսյան, Հայերենագիտական բառարան, Եր․, 1987, էջ 185-188։

Պողոս Պողոսյան, Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքներ, հտ. 2, Եր., 1991, էջ 102, 105, 118 և այլ։

Վարք Մեսրովբայ հարազատ բնագրաւն Կորեան եւ թարգմանութիւն ի յաշխարհիկ բարբառ, յօրինեաց Ստեփան Յ. Բանեան, Մէսէչուսէցս, 1951։

Մովսես Խորենացի, Հայոց պատմություն, աշխարհաբար թարգմանությունը Ստ. Մալխասյանցի, Եր. 1990։

Ագաթանգեղոս, Պատմություն Հայոց, աշխ. թարգմ. և ներածական՝ Արամ Տեր-Ղևոնդյանի, Եր., 1977։

Նորայր Պօղոսեան, Արդեօ՞ք Կորիւնն է թարգմանել Յոբի գիրքը, «Սիոն», 2001, թ. 1-3, էջ 91-97։

Կարապետ Արք. Պալատեցի, Տարեկան քարոզգիրք (ընտրանի), գրաբարից աշխարհաբարի փոխադրեցին՝ Նորայր Պօղոսեան, Գեւորգ Սրկ. Կարապետեան, Լոս Անջելէս, 2021։

Published

2022-07-06

How to Cite

Poghosyan, N. (2022). Language Structure with “Past Participle + Verb” in Grabar. Bulletin of Yerevan University B: Philology, 13(2 (38), 36–45. https://doi.org/10.46991/BYSU:B/2022.13.2.036

Issue

Section

Linguistics