Voice expression in Middle Armenian verbs with conversion

Authors

  • Alvard Khachatryan Yerevan State University

DOI:

https://doi.org/10.46991/BYSU:B/2022.13.2.057

Keywords:

verbal conversion, Middle Armenian, conjugation, conjugating vowels, simple verbs, derived verbs, verbal suffixes

Abstract

The change of conjugating vowels is one of the peculiar manifestations of verbal conversion. If, during morphological conversion, a word from one part of speech passes into another, then when changing conjugating vowels, only the construction of the verb, the type of conjugation changes, however, in some cases, the voice of the verb may also change, such as էրել (active) -էրիլ (neutral), կտրել (active)-կտրիլ (neutral), շիւարել (neutral)–շիւարիլ (neutral), etc. To study the process of changing literary languages ​​- the transition of Old Armenian to Middle Armenian, it is important to identify the regularities of verbal conversions, in which voice changes are possible. This article examines the verbs of the Middle Armenian literary language in comparison with the Old Armenian, and shows the main vectors of the development of verb forms both in terms of expression and in terms of content. Most often, the change of glowing vowels does not exceed the verb and change only the composition of the verb, suffixes are added to the root, for example, դժարեմ/դժարանամ, տափկիմ/տափականամ, ժանկիմ-ժանգանամ, աժեմ/աժենամ, վառիմ-վառենամ etc. A special suffix ու/ւ/վ has already appeared in Middle Armenian to express passive voice, for example, լցվել-լցւիլ/լցուիլ, բացուել/բացւել-բացուիլ.

Author Biography

Alvard Khachatryan, Yerevan State University

PhD in Philology, Associate Professor of the Chair of Armenian Language History, YSU

References

Մ.Ե.Ասատարյան, Ժամանակակից հայոց լեզու, ձևաբանություն, Եր., 1983, էջ 38-46:

Ռ.Ղազարյան, Հ.Ավետիսյան, Միջին հայերենի բառարան, Եր. 2009:

Հր. Աճառյան, Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի, հ. IV, էջ 81:

Տե՛ս Հայոց լեզվի պատմական քերականություն, h. II, Ե., 1975 թ., էջ 367:

Առաքելյան Վ., Գրաբարի քերականություն, Եր., 2010, էջ 117:

Յ. Կարստ, Կիլիկյան հայերենի պատմական քերականություն, Ե., 2002, ԵՊՀ հրատ., էջ 278:

Հայոց լեզվի պատմական քերականություն, h. II, Ե., 1975 թ., էջ 371:

Ա. Այտընյան, Քննական քերականություն աշխարհաբար կամ արդի հայերեն լեզվի, Ե., 1987, էջ 88-89:

Մ. Աբեղյան, Երկեր, հ Զ, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., Ե., 1974, էջ 42:

Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի, Եր. 1979, էջ 553:

Գ. Ջահուկյան, Ժամանակակից հայերենի տեսության հիմունքները, Ե., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ, 1974, էջ 250-254: /586 էջ/

Published

2022-07-06

How to Cite

Khachatryan, A. (2022). Voice expression in Middle Armenian verbs with conversion . Bulletin of Yerevan University B: Philology, 13(2 (38), 57–66. https://doi.org/10.46991/BYSU:B/2022.13.2.057

Issue

Section

Linguistics