Direct Address Valence of Intransitive Verbs in Modern Armenian

Authors

  • Gurgen Khachatryan Vanadzor State University after Hov. Tumanyan
  • Lala Grkikyan SCAS NAS RA

DOI:

https://doi.org/10.46991/BYSU:B/2023.14.1.101

Keywords:

Valency, ncyintransitive verbs, agreement, verbs combining, wit nouns, dtnoting a person, an object, an animal, collocabilit

Abstract

The article explores the compatibility possibilities of intransitive verbs in the Modern Armenian language.

The study of the compatibility possibilities of intransitive verbs of Modern Armenian shows that in addition to subject, predicative, object and adverbial modifier, these verbs also combine with direct address, the expression of the valency of which is manifested only in the sentence. The fact is that the ability of a verb to accept direct address  is directly related to the grammatical act of predicativity. Only finite verbs can take direct address, or this happens with their obligatory participation and only in direct speech. But not all intransitive verbs accept direct address. An essential role in this is played by the fact to which class of words denoting an object the action expressed by this or that verb can belong.

Only personal intransitive verbs can take direct address, however, the ability to accept direct address is characteristic of those intransitive verbs that are mainly combined with nouns denoting a person. Most of the latter can be combined with direct address both the singular and the plural, and only a limited number of the verbs accept the direct address  either only in the singular or only in the plural. Personal verbs that accept direct address  have limited compatibility: not all forms of these verbs accept direct address , but only the forms of the 2nd person singular and plural.

The purpose of this research  is to study the vocative valency of intransitive verbs in Modern Armenian, the topic that  has not yet been explored. The study will provide an opportunity to form a more complete picture of the compatibility possibilities, i.e. the valency of intransitive verbs in the Modern Armenian language,  which determines the relevance of our study.

Author Biographies

Gurgen Khachatryan, Vanadzor State University after Hov. Tumanyan

Doctor of Philological Sciences, Professor of the Chair of Armenian Language and Literature of Vanadzor State University after Hov. Tumanyan

Lala Grkikyan, SCAS NAS RA

SCAS NAS RA Applicant, Teacher of the Armenian Language and Literature at Gyumri High School №1

References

L. Tesnière, Eléments de syntaxe structurale, Paris, 1959, p. 238-282.

Գ. Ջահուկյան, նշվ. աշխ., էջ 469-487:

Э. Атаян, Предмет и основные понятия структурального синтаксиса, Ереван, 1968, с. 66-67. В. Белошапкова, Е. Земская, И. Милославский, М. Панов, Современный русский язык, Москва, 1981, с. 210. Т. Морозова, Синтаксичекие свойства глагола и его словообразовательный потенциал, Москва, 1984, с. 82.

Մ. Աբեղյան, Հայոց լեզվի տեսություն, Եր., 1965, էջ 410:

Վ.Առաքելյան, Հայերենի շարահյուսություն, հ. Ա, Եր., 1958, էջ 416: Գ. Ջահուկյան, Ժամանակակից հայերենի տեսության հիմունքները, Եր., 1974, էջ 199, 370: Ս. Աբրահամյան, Ն. Պառնասյան, Հ. Օհանյան, Խ. Բադիկյան Ժամանակակից հայոց լեզու, Շարահյուսություն, հ. 3, Եր., 1976, էջ 294: Ռ Իշխանյան., Արդի հայերենի շարահյուսություն, Եր., 1986, էջ 279-281: Մ. Ասատրյան, Ժամանակակից հայոց լեզու: Շարահյուսություն: Պարզ նախադասություն, Եր., 1987, էջ 317: Խ. Բադիկյան, Կոչականը ժամանակակից հայերենում, Եր., 1982, էջ 3-138: Ա. Պապոյան, Խ. Բադիկյան, Ժամանակակից հայոց լեզվի շարահյուսություն, Ուսումնական ձեռնարկ, Եր., 2003, էջ 183-194:

Մ. Աբեղյան, նշվ. աշխ., էջ 410

Գ. Խաչատրյան,Կոչականառությունը որպես բայի արժույթի արտահայտություն ժամանակակից հայերենում // «Լեզու և լեզվաբանություն», 2016, № 1, էջ 7

Գ. Խաչատրյան, Գրաբարի վերլուծական բայերի արժույթը, Եր., 2000, էջ 13-15:

Գ. Խաչատրյան, Կոչականառությունը որպես բայի արժույթի արտահայտություն ժամանակակից հայերենում // «Լեզու և լեզվաբանություն», 2016, № 1, էջ 11։

Ս. Մուրադյան, ժամանակակից արևելահայերենի անցողական բայերի արժույթը (Ժ.02.01 «Հայոց լեզու» մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության սեղմագիր), Եր., 2021, էջ 8:

Բագրատ Այվազյան, Աշոտ Երկաթ:

Հովհ. Թումանյան, Երկերի լիակատար ժողովածու 10 հատորով, հ. 1, Եր., էջ 224:

Ավ. Իսահակյան, Երկերի ժողովածու վեց հատորով, հ. 1, Ե., 1973, էջ 35

Հ. Սահյան, Բանաստեղծություններ, հ. Ա, Եր., 1967, էջ 91:

Տե՛ս Գ. Ջահուկյան, նշվ. աշխ., էջ 468:

Ն. տ.:

Մուշեղ Գալշոյան, Ագռավաքար

Լեռ Կամսար, Երկեր:

Զարզանդ Դարյան, Քառուղիներ, մաս I:

Ժիրայր Ավետիսյան, Երկնագույն աղավնիներ:

Արտաշես Քալանթարյան, Խոստովանություն:

Դերենիկ Դեմիրճյան, Երկեր, հ. 10:

Տե՛ս Գ. Խաչատրյան, Կոչականառությունը՝ որպես բայի արժույթի արտահայտություն ժամանակակից հայերենում // «Լեզու և լեզվաբանություն», 2016, № 1, էջ 15-16։

Աիդա Գյումրեցի, Մինասի տան գաղտնիքը:

Անդրանիկ Հովսեփյան, Սիրտ:

Արտաշես Քալանթարյան, Մարաթոն:

Խաչիկ Դաշտենց, Ռանչպարների կանչը:

Ստեփան Ալաջաջյան, Առանց հայրենիքի, Փյունիկ:

Դերենիկ Դեմիրճյան, Պիեսներ:

Բոգդան Վերդյան, Ծաղիկներս մնացին հեռվում:

Քաղված է հմացանցից

(https://m.facebook.com/permalink.php?id=105799734233706&story_fbid=165694218244257

Published

2023-04-14

How to Cite

Khachatryan, G., & Grkikyan, L. (2023). Direct Address Valence of Intransitive Verbs in Modern Armenian. Bulletin of Yerevan University B: Philology, 14(1 (40), 101–110. https://doi.org/10.46991/BYSU:B/2023.14.1.101

Issue

Section

Linguistics