The History of Attribution to Daniel Varuzhan of the Authorship of the Poem “Golden-mother Goddess” by Artashes Harutyunyan

Authors

  • Seyran Grigoryan Yerevan State University

DOI:

https://doi.org/10.46991/BYSU:B/2024.15.1.006

Keywords:

attributed poem, Daniel Varuzhan, “Golden-mother Goddess”, Artashes Harutyunyan, paganism, “New Lyre”, authorship, Gokhtan’s songs, textual criticism, Zabel Yesayan

Abstract

The article is devoted to clarifying the authorship of the poem “Golden-mother Goddess” attributed to Daniel Varuzhan. In 1986, it was included in the second volume of the academic three-volume collection of the complete works of Daniel Varuzhan. Since there is no autograph of this poem, the compilers of the scientific publication relied on the collection “Ararat New Songbook”, published in 1946 in Paris. However, literary facts show that the poem “Golden-mother Goddess” belongs to another famous Western Armenian writer - Artashes Harutyunyan, who was also killed during the genocide of the Armenian people in 1915. Artashes Harutyunyan published this poem in 1908 in the Armenian magazine “Eastern Press” and in 1911 in the magazine “Anahit”. By the way, the poem “Golden-mother Goddess” is dedicated to the goddess “Anahit”. In 1912, it was included in Artashes Harutyunyan’s collection “New Lyre”. Due to a textual error, this poem in printed and electronic publications, in literary books, and articles is sometimes presented as the work of D. Varuzhan, and sometimes as the work of A. Harutyunyan. The article explains the possible reasons for the textual confusion. The ideological content and poetics of the poem, its connections with the “pagan movement” of Western Armenian poetry in the early 20th century, are considered. By studying literary analyses devoted to the text of the poem “Golden-mother Goddess”, methodological guidelines for further scientific understanding of this work are considered in the context of the work of its original author, Artashes Harutyunyan. The scientific novelty of the article lies in the fact that it shows the ways of correct publication and research of the attributed poem.

Author Biography

Seyran Grigoryan, Yerevan State University

Candidate of Philology, Associate Professor, Head of YSU Chair of History of Modern
Armenian Literature and Literary Criticism

References

Վարուժան Դ․, Երկերի լիակատար ժողովածու, Եր․, Հայկական ՍՍՀ

ԳԱ հրատ․, 1986, հ․ 2, էջ 245:

Նույն տեղում, էջ 439։

«Արևելյան մամուլ», Իզմիր, 1908, թիվ 2, էջ 154։

«Անահիտ», Փարիզ, 1911, թիվ 7-8, էջ 173։

Տե՛ս Արարատ նոր երգարան, Փարիզ, Մ. Պարսամեան գրատան հրատ․,

, էջ 242։

Հարությունյան Ա․, Նոր քնար, Ղալաթիա, Տպարան «Շանթ», 1912,

էջ 122-123։

Վարուժան Դ․, Երկեր (բանաստեղծություններ, արձակ էջեր), Եր․,

«Սովետական գրող», 1984, էջ 544։

Վարուժան Դ․, Երկերի ժողովածու, Եր., «Գասպրինտ», 2004, էջ 446։

Վարուժան Դ․, Բանաստեղծական երկեր, Անթիլիաս, Տպարան Կիլիկիո

կաթողիկոսության, 1986, էջ 16։

Հարությունյան Ա․, Ընտրանի, Եր․, «Անտարես», 2016, էջ 79։

Գրիգոր Մագիստրոսի թղթերը, Աղեքսանդրապոլ, 1910, էջ 87:

Ագաթանգեղայ Պատմութիւն հայոց, Տփղիս, Արագատիպ Մնացական

Մարտիրոսեանցի, 1909, էջ 422։

«Բազմավեպ», Վենետիկ, 1862, թիվ 8, էջ 229:

«Մուրճ», Թիֆլիս, 1892, թիվ 3, էջ 357։

«Արևելյան մամուլ», Իզմիր, 1908, թիվ 2, էջ 221։

Հարությունյան Ա․, Նոր քնար, էջ 110։

Վարուժան Դ․, Երկերի լիակատար ժողովածու, հ․ 2, էջ 53:

«Ձայն Հայրենյաց», Պոլիս, 1910, թիվ 21, մարտի 12-25։

Նույն տեղում։

Վարուժան Դ․, Երկերի լիակատար ժողովածու, հ․ 2, էջ 219:

«Նավասարդ»: Գրական և գեղարվեստական տարեգիրք, Ա, Կ․ Պոլիս,

Տպագրություն Օ. Արզուման, 1914, էջ 6։

Տե՛ս «Հայագիտական հանդես», Խ. Աբովյանի անվան հայկական

պետական մանկավարժական համալսարան, Եր․, 2014, թիվ 4, էջ 161։

Տե՛ս Գրիգորյան Ս․, Վահագն Դավթյանի պոեմները, Եր․, «Արմավ», 2021,

էջ 128-129։

Տե՛ս «Գրականագիտական հանդես», Եր․, 2021, թիվ 2, էջ 142-143։

Տե՛ս Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու։ ՀՀ կրթության,

գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Վանաձորի

պետական համալսարան, Եր., «Միսմա» ՍՊԸ, 2020, էջ 304։

Published

2024-02-28

How to Cite

Grigoryan, S. (2024). The History of Attribution to Daniel Varuzhan of the Authorship of the Poem “Golden-mother Goddess” by Artashes Harutyunyan. Bulletin of Yerevan University B: Philology, 15(1 (43), 6–18. https://doi.org/10.46991/BYSU:B/2024.15.1.006

Issue

Section

Literary Criticism