Post-War Armenia: Crisis of Confidence and Role of Social Capital in this Context

Authors

  • Amalya Saribekyan Yerevan State University

DOI:

https://doi.org/10.46991/BYSU:G/2022.13.3.003

Keywords:

post-war Armenia, social-economic situation, moral-psychological situation, crisis of confidence, social capital, mutual trust, public consolidation, social- economic development

Abstract

New approaches and non-standard solutions have become a necessity in this rather complicated modern post-war period of the country. The article points out how to overcome the problems that have arisen in the country and achieve a new qualitative level of the development. This study is noteworthy for its interconnected observation and systematic approach to existing problems and their solutions in the social-economic and moral-psychological spheres. The article focuses on the cause-and-effect manifestations of the crisis of confidence created in post-war Armenia and the issues to overcome it. In this context social capital is viewed as a starting point for overcoming the post-war situation in Armenia.

Admitting that it is not easy to create such conditions to achieve consolidation and harmonious cooperation, so that the synergistic effect of social capital is fully manifested and provides a breakthrough in the political, moral-psychological, socio-economic crisis situation, however, as evidenced by the experience of many succeeded countries, this is possible.

Here, both the role of the society as a guarantee of overcoming the atmosphere of mistrust and polarization in the country, and the role of the state as a guarantor of overcoming the crisis of trust and the country's withdrawal from the current situation are very important.

This approach, via mutual trust and consolidation, will provide us with the opportunity to achieve the mobilization and effective implementation of our national potential, as well as to increase the country's viability as quickly as it is possible.

Author Biography

Amalya Saribekyan, Yerevan State University

candidate in Economics, Professor at the Chair of Management and Business, YSU

References

ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2022 թ. օգոստոսին, 05.10.2022: Իրական հատ¬ված, Շինարարություն, էջ 19, Առևտուր և ծառայություններ, էջ 28, Արտաքին հատ¬ված. արտահանում և ներմուծում

ՀՀ ԿԲ, Գնաճի հաշվետվություն, 2022 թ. 1-ին եռամսյակ. մակրո¬տնտե¬սա¬կան ակտիվություն

Զ. Դիլանյան, Թշնամին արդեն երկրի կեսն է ուզում. այս պայմաններում ի՞նչ տնտեսական աճի մասին է խոսքը

Global Competitiveness Report, Spesial Edition, IMF, World Economic Forum, 2020, How Coun-tries are Performing on the Road to Recovery, Appenix A – Transformation Readiness Framework: Methodology and Definitions

Global Competitiveness Report, Annual Report, IMF, World Economic Forum, 2020-2021, Com-mitted to Improving the State of the World

Ա. Սարիբեկյան, Հասարակական-տնտեսական զարգացման արդի խնդիր¬նե¬րը, Եր., 2012

Фукуяма Ф. Сильное государство: управление и мировой порядок в XXI веке. М., АСТ Хранитель, 2006

Aghion, Algan, Cahuc and Shleifer, Journal of Institutional Studies, part 4, № 2, 2012

Меняшева Р.Ш. и Полищук Л.И., Экономика недоверия: роль социального капитала в России, СПб., 2012,

Калюжнова Н. Я., Экономика недоверия: роль социального капитала в России, Journal of Institutional Studies, том 4, № 2, 2012

Ա. Մարկոսյան, Վ. Խաչատուրյան, Է. Մաթևոսյան, Ժամանակակից պետու¬թ-յան տնտեսագիտություն. Տնտեսության պետական կարգավորման գործիքակազմը, Եր., Անտարես, 2020

Published

2022-12-27

How to Cite

Saribekyan, A. (2022). Post-War Armenia: Crisis of Confidence and Role of Social Capital in this Context. Bulletin of Yerevan University G: Economics, 13(3 (39), 3–21. https://doi.org/10.46991/BYSU:G/2022.13.3.003

Issue

Section

Management