Current Trends of Income Inequality and Poverty

Authors

  • Ani Galstyan Yerevan State University
  • Alvard Kharatyan Yerevan State University

DOI:

https://doi.org/10.46991/BYSU:G/2022.13.3.076

Keywords:

income inequality , Gini coefficient , Palma coefficient , Great Gatsby Curve , intergenerational mobility, poverty, Logit model

Abstract

Income inequality has grown over the past few decades, both between countries and within countries. Moreover, new manifestations and new indicators of inequality have emerged. In particular, The Great Gatsby Curve describes the inverse relationship between income inequality and intergenerational flexibility. Currently, climate change and technological transformations are among the major factors of income inequality and poverty trends.

The article analyzes the current trends of income inequality and poverty in the world, the dynamics of income inequality in Armenia. The factors influencing the poverty level and income inequality in Armenia were assessed through an empirical (econometric) study. The results of the regression analysis show that the increase in GDP and remittances from abroad contributes to the reduction of poverty and income inequality. According to the Logit model, the increase in the level of education of the head of the household, the increase in remittances from abroad, the increase in the average monthly expenditure of the household contribute to overcoming the poverty status of the household. The likelihood of being poor increases if a family leaves the benefit system for poor families, moves from urban to rural areas or one more family member is added.

Author Biographies

Ani Galstyan , Yerevan State University

candidate in Economics, Assistant at the Chair of Economics and International Economic Relations, YSU

Alvard Kharatyan , Yerevan State University

candidate in Economics, Associate Professor at the Chair of Mathematical Modeling in Economics, YSU

References

Արմեն Եղիազարյան, Հայաստանում տնտեսական ճգնաժամերի համեմատական վերլուծությունը, Եր․, 2020

Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը-2021: ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, Եր., 2021

Human development report 2019. Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century, UNDP, N-Y. 2019

A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility, OECD 2018

Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք-2021, ՀՀ վիճակագրական կոմի¬տե, Եր․, 2021

Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք-2022

Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը-2022

Steven N. Durlauf, Andros Kourtellos, Chih Ming Tan․ The Great Gatsby Curve․ Stone center on socio-economic inequality working paper series, № 43

Baochun Peng. Positional competition: A theory of the Great Gatsby curve and the Easterlin para-dox Journal of Economic Behavior and Organization, 186 (2021)

Доклад о человеческом развитии. Программа развития ООН 1, Нью-Йорк, США, 2019

World inequality report 2018, World Inequality Lab

World inequality report 2022, Chancel, L., Piketty, T., Saez, E., Zucman, G. et al. World Inequality Report 2022

Հայաստանի ազգային մրցունակության զեկույց, Ի-ՎԻ Քոնսալթինգ, «Տնտեսություն և արժեքներ» հետազոտական կենտրոն, 2019

Տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի (կենսապայմանների) ամ¬բող-ջացված հետազոտության անվանազերծված միկրոտվյալների բազա (ըստ տնային տնտեսությունների), 2019

World Employment and Social Outlook․ Trends 2022, International Labour Organization 2022, Geneva

Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը-2022

Thomas Piketty, Capital in the Twenty-First Century, Printed in the USA, 2014

Published

2022-12-27

How to Cite

Galstyan , A., & Kharatyan , A. . (2022). Current Trends of Income Inequality and Poverty. Bulletin of Yerevan University G: Economics, 13(3 (39), 76–91. https://doi.org/10.46991/BYSU:G/2022.13.3.076

Issue

Section

Economic and mathematical modeling