Grammar dictionary: designing and structuring issues

Authors

  • Yuri Avetisyan Yerevan State University

DOI:

https://doi.org/10.46991/BYSU:B/2022.sp2.003

Keywords:

grammar dictionary, electronic, morphological, complete, educational, description, displacements, potential forms, typical example, normalization, variation

Abstract

The article briefly describes the main components of the design and structure of the "Modern Armenian Educational Grammar Dictionary". A complete grammatical description of about 4000 words will be illustrated in the dictionary. It should be presented to users in two formats: printed and electronic.

The dictionary has a morphological-structural character; it will present the morphological description of the word unit of Мodern Eastern Armenian. The syntactic features of the word form will be given only to the degree that they are related to the word formation. The dictionary will have a normative significance, indicating the possible ways of language development. The dictionary will also present part-of-speech variations, typical examples of the case and conjugation patterns of verbal units, and the stylistic value of words.

Author Biography

Yuri Avetisyan, Yerevan State University

Sc. D. in Philology, Professor, Head of the Chair of Armenian Language, YSU

References

Ս. Գյուլբուդաղյան, Հայերենի ուղղագրության պատմություն, Եր., 1973 թ., էջ 373։

Էդ. Աղայան, Արդի հայերենի բացատրական բառարան, Եր., 1976։

Հ. Բարսեղյան, Հայերենի ուղղագրական-ուղղախոսական-տերմինաբանական բառարան, Եր., 1973։

Ա. Սուքիասյան, Ք. Սուքիասյան, Արդի հայերենի ուղղագրական-ձևակազմական բառարան, Եր., 2002։

Էդ. Աղայան, «Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան», հ. 1-4, Եր., 1969-1983։

Մ. Ասատրյան, Ժամանակակից հայոց լեզու. ձևաբանություն, Եր., 1983, էջ 78-81։

Ա. Մարգարյան, Ժամանակակից հայոց լեզվի քերականություն, Եր., 2004, էջ 364։

Ա. Մարգարյան, նշվ. աշ., էջ 474, 481-486։ Ֆ. Խլղաթյան, Ժամանակակից հայոց լեզու. մաս Բ, Եր., 2010, էջ 191-198։

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8F%D5%A1%D6%80%D5%AB%D6%84%D5%A 1%D5%B5%D5% AB%D5%B6_% D5%BE%D5%A1%D5%AD%D5%A5%D6%80

Зализняк А. Грамматический словарь русского языка, М., 2004:

Published

2022-12-23

How to Cite

Avetisyan, Y. (2022). Grammar dictionary: designing and structuring issues. Bulletin of Yerevan University B: Philology, 2, 3–14. https://doi.org/10.46991/BYSU:B/2022.sp2.003