The Principles and Types of Equivalent Forms of Declension in the Noun System of Modern Literary Eastern Armenian

Authors

  • Yuri Avetisyan Yerevan State University

DOI:

https://doi.org/10.46991/BYSU:B/2023.14.2.060

Keywords:

development, inflectional, equivalent forms, equivalent forms of declension, semantic, stylistic, basic, phonetic, non-phonetic, dimorphic

Abstract

In the course of the development of the language in the vocative system of modern literary Eastern Armenian, new vocative variants are formed and developed, bringing forth vocative dualities. The reasons for their occurrence are the scope of the dominance of the ի (i) case, the interpenetrations of the traditionally transmitted equivalent forms of declension, the underlying declensions, and the development of non-phonetic based formations, and the parallel use of forms on a semantic and functional-stylistic basis. On this basis, the varieties of vocative equivalent forms are classified as follows: 1. Equivalent forms of declension - according to the composition of the singular genitive case, which is conditioned by the expansion of the ի (i) equivalent form (սյան/սյունի, այգու/այգիի, սկեսրոջ/սկեսուրի, ծննդյան/ծննդի), 2. Conjugations of equivalent forms - oblique conjugations with different endings (կղզուց/կղզիից, շարժմամբ/շարժումով, երջանկությամբ/երջանկությունով), 3. Basic equivalent forms - oblique inflections with the same ending but with different basic equivalent forms (մարզիչի/մարզչի, օրից/օրվանից, գրչով/գրիչով, օրով/օրվանով, Լոռիում/Լոռում), 4. Semantic equivalent forms – they are conditioned by different meanings of the word (օրի/օրվա, տարու/տարիի, ժամից/ժամվանից, գիշերով/գիշերվանով), 5. Stylistic equivalent forms – they are with different stylistic-expressive meanings (սգո/սգի, դստեր/դուստրի, Լոռվա/Լոռու). Those are thoroughly discussed and described in the article.

             The formation and use of case equivalent forms is a continuous grammatical process. This part of the Armenian morphological system, parallel with the verb conjugation system, makes it perhaps the richest field of Armenian grammar.

Author Biography

Yuri Avetisyan, Yerevan State University

Sc. D. in Philology, Professor, Head of YSU Chair of Armenian Language

References

Մ․ Աբեղյան, Հայոց լեզվի տեսություն, Եր․, 1965, էջ 334-348։ Ս․ Աբրահամյան, Ժամանակակից հայերենի քերականություն, 1975, էջ 58-71։

Է․ Աղայան, Ժամանակակից հայերենի հոլովումը և խոնարհումը, Եր․, 1967, էջ 274-306:

Գ․ Սևակ, Ժամանակակից հայոց լեզվի դասընթաց, Եր․, 2009, էջ 253-261։

Ս․ Աբրահամյան, Ն․ Պառնասյան, Հ․ Օհանյան, Ժամանակակից հայոց լեզու․ ձևաբանություն, հատոր 2, Եր․, 1974, էջ 81-105։

Մարգարյան Ա․, Հայոց լեզվի քերականություն․ ձևաբանություն, Եր․, 2004, էջ 142-157։

Մ․ Ասատրյան, Ժամանակակից հայոց լեզու․ ձևաբանություն, Եր․, 1983, էջ 92-96։

Զ․ Աղաջանյան, Ձևաբանական նորմ և խոսքի մշակույթի հարցեր, Եր․, 2007, էջ 144-170։

Հ․ Ղազարյան, Հոլովական զուգաձևությունները անվանական համակարգում// ԱրՊՀ տեղեկագիր, Ստեփանակերտ, 2015, N 1, էջ 3-9։

Գ․ Ջահուկյան, Հայոց լեզվի զարգացումը և կառուցվածքը, Եր․, 1969, էջ 168։

Յու․ Ավետիսյան, Տեղաշարժեր ժամանակակից արևելահայերենի հնչյունափոխված և անհնչյունափոխ բառակազմական և ձևակազմական հիմքերում// «Հայագիտության զուգահեռականներում», Եր․, 2021, էջ 125-160։

Ս․ Ավետյան, Անվանական հոլովման տիպաբանական զարգացումը հայերենում// «Հայագիտության հարցեր», Եր., 2021, N 1, էջ 223-236:

Հ․ Պետրոսյան, Հայերենագիտական բառարան, Եր․, 1987:

Published

2023-06-27

How to Cite

Avetisyan, Y. (2023). The Principles and Types of Equivalent Forms of Declension in the Noun System of Modern Literary Eastern Armenian. Bulletin of Yerevan University B: Philology, 14(2 (41), 60–74. https://doi.org/10.46991/BYSU:B/2023.14.2.060

Issue

Section

Linguistics