Questions of Morphology (non-derivative interjections, negation as a grammatical and morphological category)

Authors

  • Yuri Avetisyan Yerevan State University

DOI:

https://doi.org/10.46991/BYSU:B/2024.15.1.079

Keywords:

non-derivative interjection, part of speech, type, volitional, sensual, onomatopoeia, negation, morphological category, grammatical meaning, grammatical index, negative particles

Abstract

The issues considered in this article (non-derivative elements as a type of interjections and grammatical-morphological category of negation) are insufficiently discussed or staying as a subject of  disagreement in the theoretical morphology of the modern Armenian language.

The analysis leads to the following beliefs. Firstly, onomatopoeia, despite semantic, morphemic-phonetic, as well as partially word-formation-functional differences in comparison with other types of interjections (affective and vocative), nevertheless have significant similarities with the above two types of interjections by common partial features, therefore, at least conditionally can be placed in the system of parts of speech, called an interjection, as a separate, third type of this. Secondly, the grammatical category of negation at the morphological level of the Armenian language has its inherent semantic (grammatical meaning) and formal (grammatical means of expression) group features and, therefore, can be conceived and perceived as one of the grammatical categories inherent in the verb.

Author Biography

Yuri Avetisyan, Yerevan State University

Sc. D. in Philology, Professor, Head of YSU Chair of Armenian Language

References

Ս․ Աբրահամյան, Չթեքվող խոսքի մասերը և նրանց բառական ու քերականական հատկանիշների փոխհարաբերությունը ժամանակակից հայերենում, Եր., 1965, էջ 536։

Ս․ Պալասանեան, Քերականութիւն մայրենի լեզուի, Թիֆլիս, 1884, էջ 103։

Մ․ Աբեղյան, Հայոց լեզվի տեսություն, Եր․, 1965, էջ 128։

Է․ Աղայան, Ժամանակակից հայերենի հոլովումը և խոնարհումը, էջ 135։

Մ․ Ասատրյան, Ժամանակակից հայոց լեզվի ձևաբանության հարցեր, Գ, Եր․, 1979, էջ 370-371։

Ա․ Մարգարյան, Հայոց լեզվի քերականություն․ ձևաբանություն, Եր․, 2004, էջ 602։

Ա․ Այտընյան, Քննական քերականություն աշխարհաբար կամ արդի հայերեն լեզվի, վերահրատ․, Եր․, 1987, էջ 136։

Գ․ Ջահուկյան, Ժամանակակից հայերենի տեսության հիմունքները, Եր․, 1974, էջ 364։

Յու․ Ավետիսյան, Հ․ Զաքարյան, Ձևաբանություն, Եր․, 2015, էջ 191։

Ա․ Սարգսյան, Ժխտման կարգով պայմանավորված համաձայնությունը հայերենում // «Լեզու և լեզվաբանություն», Եր․, 2016, թիվ 2, էջ 40-53։

Լ․ Սանթրյան, Ժխտման արտահայտությունը հայերենում, Եր․, 2011, էջ 41-102։

Խ․ Բադիկյան, Ժամանակակից հայոց լեզվի ձևաբանություն, Եր․, 2010, էջ 126։

Գ․ Ջահուկյան, Ժամանակակից հայերենի տեսության հիմունքները, էջ 350-351։

Published

2024-02-28

How to Cite

Avetisyan, Y. (2024). Questions of Morphology (non-derivative interjections, negation as a grammatical and morphological category). Bulletin of Yerevan University B: Philology, 15(1 (43), 79–88. https://doi.org/10.46991/BYSU:B/2024.15.1.079

Issue

Section

Linguistics