The Development of Parallel Declension Forms Inherited from Ancient Armenian in Modern Eastern Armenian

Authors

  • Narine Dilbaryan Yerevan State University

DOI:

https://doi.org/10.46991/BYSU:B/2022.sp2.074

Keywords:

parallel forms of declination, intralinguistic and extralinguistic reasons, Ancient Armenian, modern Eastern Armenian, dialects, universal case ending ի,, morphological norm, phonetic norm, regulation

Abstract

Parallel declension forms are defined as a set of more than one posterior endings, morphemes used to express the same grammatical meaning. Accordingly, all indirect cases can have parallel forms: genitive, dative, ablative, instrumental, locative. Parallelisms in normative grammar can be equivalent and not equivalent. The reasons for the occurrence of case parallelisms are mainly intralinguistic: this is the simultaneous coexistence and competition of the grammatical systems of the previous literary languages, especially Old Armenian, dialects, as well as the Western Armenian language. It's necessary for regulation parallelisms and maintaining the language norm, state or at least advisory institutions with clear functions and powers established by law.

Author Biography

Narine Dilbaryan, Yerevan State University

Candidate of Philology, Associate Professor of the Chair of History of the Armenian Language and General Linguistics YSU

References

Головин Б. Н. Основы культуры речи, М., 1988, https://www.art365.am, Յու. Ս. Ավետիսյան, Արևելահայերենի և արևմտահայերենի զուգադրական քերականություն, Եր. 2007, Յակոբ Չոլաքեան, Արեւմտահայերէնի քերականութիւն,Ա գիրք, Եր., 2017, Վարագ Առաքելեան, Գրաբարի քերականութիւն, Եր., 2010, Մ. Ասատրյան, Ժամանանակակից հայերենի ձևաբանության հարցեր, Ա, Եր., 1970, Յու. Ավետիսյան, Տեղաշարժեր ժամանակակից արևելահայերենի հնչյունափոխված և անհնչյունափոխ բաղադրական հիմքերում,Վէմ, 2017, 1(57), Մ. Աբեղյան, Հայոց լեզվի տեսություն, Երկեր, Զ, Եր., 1974,Ա. Այտընյան, Քննական քերականություն աշխարհաբար կամ արդի հայերեն լեզվի, Եր., 1987,Լ. Թելյան, Դիտարկումներ արդի հայերենի լեզվական նորմի վերաբերյալ, շարահյուսական նորմ // Լեզու և լեզվաբանություն, 2019, №1:

Published

2022-12-23

How to Cite

Dilbaryan, N. (2022). The Development of Parallel Declension Forms Inherited from Ancient Armenian in Modern Eastern Armenian. Bulletin of Yerevan University B: Philology, 2, 74–83. https://doi.org/10.46991/BYSU:B/2022.sp2.074

Most read articles by the same author(s)