Assyrian Edition of Agathangelos

Authors

  • Artsruni Sahakyan Yerevan State University

DOI:

https://doi.org/10.46991/BYSU:B/2022.13.1.003

Keywords:

Agathangelos, history, Gregory, life, original, Assyrian, edition, calendar, Akobikyan church

Abstract

The Assyrian edition of Agathangelos was created by order of the Assyrian Church of the Akobikians during the Armenian-Assyrian church rapprochement on an anti-Chalcedonian basis when both churches under the rule of the Arab Caliphate were supposed to form a single anti-Byzantine religious front. The original was created immediately in the Assyrian language, without the Armenian original, on the basis of the Armenian-Greek written, as well as the Armenian oral sources. The article notes that the unknown Assyrian author probably had close ties with Bardzr Hayk, his spiritual, cultural, and ecclesiastical environment, as evidenced by his "local patriotism." The original was created in the calendar of the Akobikyan church. To perpetuate the memory of St. Gregory, around the 8th century (within 711-713).

Author Biography

Artsruni Sahakyan, Yerevan State University

Sc.D in History and Philology, Professor of the Chair of the History of Armenian Church and Ecclesiology

References

Գ. Ա. Ղափանցյան, Հայոց լեզվի պատմություն (Հին շրջան), Եր., 1961, էջ 133-134։

Լ. Հովհաննիսյան, Բառերի մեկնությունները V դ. հայ մատենագրության մեջ, Եր., 2016, էջ 26։

Լ. Տեր-Պետրոսյան, Ագաթանգեղագիտական պրպտումներ (Միշել վան Էսբրոկի հիշատակին), Եր., 2019, էջ 124, ծան. 92։

Ա. Սահակյան, Ժողովրդական քրիստոնեությունը միջնադարյան Հայաստանում, Երևան։

Մ. վան Էսբրոկ, Ագաթանգեղոսի բնագրի պատմությունց, ՊԲՀ, Երևան, 1984, № 2 (105), էջ 31:

M. van Esbroeck, Un nouveau témoin du livre d'Agathange, “Revue des Études Arméniennes”, N. S. t. VIII, Paris, 1971, էջ 151։

Ա. Սահակյան, Մովսես Խորենացու «Հայոց Պատմության» բնագրի պատմություն, Եր., 2015։

Ա. Տեր-Ղևոնդյան, Հոդվածների ժողովածու, Եր., 2003, էջ 209։

Published

2022-03-21

How to Cite

Sahakyan, A. (2022). Assyrian Edition of Agathangelos. Bulletin of Yerevan University B: Philology, 13(1 (37), 3–14. https://doi.org/10.46991/BYSU:B/2022.13.1.003

Issue

Section

Literary Criticism