Problems of Modernization of Information Security of the Republic of Armenia

Authors

DOI:

https://doi.org/10.46991/BYSU:D/2024.15.1.093

Keywords:

international relations, information security , modernization , telecommunications , RA , liberal methods , national interest

Abstract

In contemporary international relations, states place significant emphasis on the matters of modernization and the upkeep of information security mechanisms. It is important to highlight that with the increasing role and volume of information, the threats to information security have correspondingly grown. Consequently, safeguarding information has emerged as a foremost focal point within the domestic and foreign policies of numerous states.

Analyzing various scientific works, I consider it necessary to emphasize that in the past, security was primarily associated with military aspects in both scientific and political contexts, today, there is a growing focus on the non-military dimensions of security. As a result, states and international organizations are now tasked with ensuring collective security across various domains, including politics, economics, society, ecology, and the military. Moreover, according to the nature of their regime, countries solve the problem in different ways. Some close the information field, banning even the use of social networks, others are looking for more liberal methods (Mkrtchyan H., 2018, p. 55).

Advancements in information technology and tele­com­munications have become an important tool for promoting their own interests and goals in international exchanges, so states spare no effort in establishing professional 'information armies' and secure information infrastructures.  Recent global experience demonstrates that the influence of information flows can be a powerful weapon for states conducting actions against their adversaries. States lacking the capacity to counter this weapon may find themselves at a disadvantage.

Starting from a political science perspective, it emphasizes the necessity of the private sector and state institutions to collaborate in countering various threats in the field of information security.

Author Biography

Mariam Gzoghyan, Institute of Philosophy, Sociology and Law of the National Academy of Sciences of Armenia

Institute of Philosophy, Sociology and Law of the National Academy of Sciences of Armenia, Applicant at the Chair of Political Processes and Institutions, Deputy Director of the Institute of Philosophy, Sociology and Law of the NAS of the RA

References

Հայկուհի Մկրտչյան, «Տեղեկատվական անվտանգություն» հասկացության զարգացումը, 2018թ․, էջ 55

Емельянов Г. В., Стрельцов А. А. Проблемы обеспечения безопасности информационного общества//Распределенная конференция «Технологии информационного общества 98 – Россия»

http://www.iis.ru/events/19981130/streltsov.ru.html

Ալեն Ղևոնդյան, Ազգային շահերի հիմնահարցը Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ապահովման առաջնային միջավայրում, Երևան, 2011թ․, 19էջ

«Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին»

https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=26193

«Տեղեկատվության ազատության մասին»

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=1372

«Արխիվային գործի մասին»

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=1644

«Անձնական տվյալների մասին»,

https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=98338

«Էլեկտրոնային փաստաթղթի և էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին», https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=1547

«Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» օրենք, 2005թ․, https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=1547

«Ահաբեկչության դեմ պայքարի» ազգային ռազմավարությունը, 2012թ․, https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=75353

«էլեկտրոնային հասարակության ձևավորման» հայեցակարգը, Նախագիծ 2010թ․,

http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=52982

«Զանգվածային լրատվության մասին>> օրենք, 2003թ․,

http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=23491

Տեղեկատվական անվտանգության հայեցակարգը, 2009թ․,

https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=52559

ՀՀ նախագահի կարգադրությունը ՀՀ տեղեկատվական անվտանգության հայեցակարգը հաստատելու մասին,

https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=52559

Առնոլդ Թոյնբի, «Պատմության հետազոտություն» (անգլ.՝ A Study of History), 1934-1961 թթ․

Առնոլդ Թոյնբի, «Քաղաքակրթությունների քայքայում» Ա մաս (Oxford University Press), 1934-1961 թթ․

http://ysu.am/files/01A_Vagharshyan-1526619524-.pdf?fbclid=IwAR2oylJYtRxLGpQpBSfGBwDSLhNiYs91bOewRL8FRJgutOVTSyXlJLF6MCo

Урсул А. Д. Информатизация общества и безопасность развития цивилизации // "Социально-политические науки", 1990, № 10:

Published

2024-04-18

How to Cite

Gzoghyan, Mariam. 2024. “Problems of Modernization of Information Security of the Republic of Armenia”. Bulletin of Yerevan University D: International Relations and Political Sciences 15 (1 (43):93-107. https://doi.org/10.46991/BYSU:D/2024.15.1.093.

Issue

Section

Political science