Behavior Change Communications During COVID-19

Authors

  • Nvard Melkonyan Yerevan State University
  • Yuliana Melkumyan Yerevan State University

DOI:

https://doi.org/10.46991/BYSU:D/2022.13.2.046

Keywords:

behavior change communications, stereotypes, new normal, vaccination, pandemic

Abstract

This article discusses the behavioral change communications used during COVID-19. The pandemic left its impact not only on people's health, but also on people's lifestyles and daily behavior, creating a "new normal". The concept of "new normal" is used today in the context of COVID-19: what used to be abnormal and unacceptable is now becoming commonplace. Changing the behavioral norms is at the core of fighting the pandemic, which includes building skills, capacity and motivation. Once the barriers to behavior change are identified, it is possible to ensure the desired behavioral change. The scientifically studied behavior change methods include a range of approaches, from education to role modeling. One of the most difficult obstacles to overcome is social stereotypes. The main goals of the behavior change strategy during the COVID-19 pandemic were to contribute to the dissemination of anti-pandemic rules and increase of the vaccination level. In the context of behavioral change communications, experts argued that there is still no clearly proven effective treatment for the coronavirus; the only way to reduce deaths is vaccination. The analysis of measures taken to promote the vaccination process in Armenia shows that some of them were repressive; instead of overcoming stereotypes and reinforcing positive experiences, the vaccination became a means of avoiding economic harm, the emotional context of fear was used instead of positive emotions.

Author Biographies

Nvard Melkonyan, Yerevan State University

PhD, Associate Professor at the Chair of Social Work and Social Technologies, YSU

Yuliana Melkumyan, Yerevan State University

PhD in Sociology, Associate Professor of the Chair of Social Work and Social Technologies

References

Behavior change communication (bcc) for hiv/aids, A strategic framework September 2002, Family Health International Institute for HIV/AIDS 2101 Wilson Boulevard, Suite 700 Arlington, VA 22201 U.S.A (https://www.hivpolicy.org/Library/HPP000533.pdf).

Kusum Wagle, Behavior Change Communication (BCC): Importance and Strategies, September 23, 2019. https://www.publichealthnotes.com/1142-2/

LaMorte, W. W. Behavioral change models․ Boston University School of Public Health, 2019, September 9. https://sphweb.bumc.bu.edu/otlt/MPH-Modules/SB/BehavioralChangeTheories/BehavioralChangeTheories6.html.

Marshall Joe. Post-COVID-19 behaviour – the new normal or nothing new? // Post-COVID-19 behaviour – the new normal or nothing new? - PMLiVE.

Salazar Mary Kathryn, MN, COHN, Comparison of Four Behavioral Theories, AAOHN JOURNAL, MARCH 1991, VOL. 39 (3). https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/216507999103900305.

Аймалетдинов Т. А., Гильдебрандт И. А., Никишова Е. Н., Рассадина Д. С., Новая нормальность. Образ жизни, рынки, инфраструктура и коммуникации после пандемии/ Аналитический центр НАФИ, Издательство НАФИ, М.: 2020։

Булатов А. С. Новая нормальность // Мировое и национальное хозяйство. 2020. Вып. 3 (52).

Вступительное слово Генерального директора ВОЗ на брифинге для СМИ по COVID-19 - 22 апреля 2020 г․ https://www.who.int/ru/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19--22-april-2020.

Липпман У. Общественное мнение / Пер. с англ. Т. В. Барчунова, под ред. К. А. Левинсон, К. В. Петренко. М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2004:

Общение с пациентами о вакцинации от COVID-19, ВОЗ, Европейское региональное бюро, 2021. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/341841/WHO-EURO-2021-2282-42037-58877-rus.pdf.

Հանրային կարծիքի ուսումնասիրություն. Հայաստանի առկա բնակչություն, Միջազգային հանրապետան ինստիտուտ, հուլիս 2021 (https://www.iri.org/sites/default/files/wysiwyg/armenian_final_presentation_09_03_2021.pdf?fbclid=IwAR3f-J_W8zV4VpYv94fdoO1QDBcUQ1-LjenK9sNIYhdF1jyoxPGJCGh8WZ0 ):

ՀՀ առողջապահության նախարարի N 65-ն հրաման ՀՀ առողջապահության նախարարի 2020 թվականի օգոստոսի 4-ի թիվ 17-Ն եվ 2020 թվականի սեպտեմբերի 18-ի թիվ 24-Ն հրամաններում փոփոխություններ եվ լրացումներ կատարելու մասին, 21 օգոստոսի 2021՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=155352:

ՀՀ առողջապահության նախարարության ֆեյսբուքյան պաշտոնական կայքէջից, 23 մայիսի 2022՝ https://www.facebook.com/ministryofhealthcare:

ՀՀ Արդարադատության նախարարության պաշտոնական կայքէջից, 15 հոկտեմբերի, 2021 թվական՝ https://www.facebook.com/mojarmenia:

ՎՓՀ ռազմավարության կառուցման մոդելի սխեման տե՛ս Behavior change communication (bcc) for hiv/aids, A strategic framework September 2002, Family Health International Institute for HIV/AIDS 2101 Wilson Boulevard, Suite 700 Arlington, VA 22201 U.S.A https://www.hivpolicy.org/Library/HPP000533.pdf.

Published

2022-07-18

How to Cite

Melkonyan, Nvard, and Yuliana Melkumyan. 2022. “Behavior Change Communications During COVID-19”. Bulletin of Yerevan University D: International Relations and Political Sciences 13 (2 (38):46-58. https://doi.org/10.46991/BYSU:D/2022.13.2.046.

Issue

Section

Political science