The main directions of the foreign policy of the First Prime Minister of the First Republic of Armenia Hovhannes Kajaznuni

Authors

  • Gegham Petrosyan Yerevan State University

DOI:

https://doi.org/10.46991/BYSU:D/2021.12.3.003

Keywords:

Republic of Armenia, Ottoman Turkey, Russia, England, Germany, Georgia, Azerbaijan, Interim Government of Armenia, Hovhannes Kajaznuni, Avetik Sahakyan, Meeting of the Council of Armenia

Abstract

The article covers in detail the main directions, priorities of the implementation of the country's foreign policy strategy presented in the draft program of the interim government of the First Republic of Armenia, presented in the first sittings of the parliament, the difficulties of overcoming them. Special attention was paid to the approaches and comments of the Prime Minister Hovhannes Kajaznuni on the external orientations of the Republic of Armenia set forth in the manuscript of the above-mentioned program, which were not published at the sittings.

Author Biography

Gegham Petrosyan, Yerevan State University

Sc. D. in History, Professor, Dean of the Faculty of International Relations, YSU

References

«Հայաստանի Հանրապետության պառլամենտի նիստերի արձանագրություններ: 1918-1920 թթ.», Հայաստանի ազգային արխիվ, Եր., 2009:

Վրացեան Ս., Խարխափումներ Յ. Քաջազնունու «Հ. Յ. Դաշնակցությունը անելիք չունի այլևս» գրքի առթիվ, Պոսթըն, 1924:

Վաղարշյան Ա․, Հայաստանի առաջին հանրապետության գործադիր իշխանության համակարգը (1918 – 1920 թթ.), Եր., 2012:

Պետրոսյան Գ. Հ., Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ (1918-1920 թթ.), Եր., 2011:

Тевотросян А. Р., Бумажные денежные знаки Армении, Ер., 2020․

ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 10, թ. 6:

ՀԱԱ, ֆ. 199, ց. 1, գ. 10, թ. 5:

ՀԱԱ, ֆ. 276, ց. 1, գ. 22, թ. 6, գ. 37, թ. 19:

«Հայրենիք» ամսագիր, Բոստոն, 1924, հունիս:

«Հայրենիք» ամսագիր, Բոստոն, 1928, նոյեմբեր, № 11:

Published

2021-12-02

How to Cite

Petrosyan, Gegham. 2021. “The Main Directions of the Foreign Policy of the First Prime Minister of the First Republic of Armenia Hovhannes Kajaznuni”. Bulletin of Yerevan University D: International Relations and Political Sciences 12 (3 (36):3-18. https://doi.org/10.46991/BYSU:D/2021.12.3.003.

Issue

Section

International Relations

Most read articles by the same author(s)