Relations of the Republic of Armenia with Georgia on the Eve of the Constantinople and Berlin Negotiations (May-June 1918)

Authors

  • Gegham Petrosyan Yerevan State University

DOI:

https://doi.org/10.46991/BYSU:D/2022.13.1.003

Keywords:

Republic of Armenia, Azerbaijan, Georgia, Ottoman Turkey, Germany, Russia, Batumi Pact, immediate neighbors, territorial disputes, favorable situation

Abstract

The article examines in details the fact that on the eve of the negotiations of the countries of the Central Powers in Constantinople and Berlin, related to the republics of Transcaucasia, the relations of the Republic of Armenia with its direct neighbors, Georgia and Azerbaijan, were unstable, uncertain and contradictory, due to their different political goals, orientation and territoriality. Particular attention was paid to the fact that after gaining independence by the three peoples of Transcaucasia, a very favorable situation arose for Georgia and Azerbaijan. The direction of their foreign policy was also clear. Germany protected the interests of Georgia, and the Ottoman Turkey protected the interests of Azerbaijan, in both cases to the detriment of the Republic of Armenia.

Author Biography

Gegham Petrosyan, Yerevan State University

Sc. D. in History, Professor, Dean of the Faculty of International Relations, YSU

References

РГ ВА, ф. 39720, оп. 1, д. 49, л. 1-4.

РГ ВА, ф. 39720, оп. 1, д. 49, л. 2.

РГ ВА, ф. 39720, оп. 1, д. 49, л. 5.

Сакартвелось Республика՚՚, Тифлис, 8 июля, 1918.

Դարբինեան Ռ., Ռուսական վտանգը, Երևան, 1991:

ՀԱԱ, ֆ. 4033, ց. 6, գ. 295, թ. 31, ֆ. 198, ց. 1, գ. 15, թ. 18, ֆ. 223, ց. 1, գ. 113, թ. 27, ֆ. 276, ց. 1., գ. 96, թ. 125-126:

ՀԱԱ, ֆ. 198, ց. 1, գ. 15, թ. 43:

ՀԱԱ, ֆ. 199, ց. 1, գ. 10, թ. 13:

ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 498, թ. 40, թ. 48:

«Հայերի կոտորածները Բաքվի և Ելիզավետպոլի նահանգներում 1918-1920 թթ.», կազմ. Ս. Միրզոյան, Ա. Ղազիյան, Երևան, 2003:

«Հայրենիք» ամսագիր, Բոստոն, 1935, փետրվար, № 4:

«Հայրենիք» ամսագիր, Բոստոն, 1957, փետրվար, № 2:

Մելքոնյան Ա., Ջավախքը 19-րդ դարում և 20-րդ դարի առաջին քառորդին, Երևան, 2003:

«Վէմ» ամսագիր, Փարիզ, 1938, № 1:

Քաջազնունի Հովհ., Բաց նամակ Z-ին. Թուրքիա՞, թե՞ Ռուսաստան, Երևան, 1990:

Published

2022-04-19

How to Cite

Petrosyan, Gegham. 2022. “Relations of the Republic of Armenia With Georgia on the Eve of the Constantinople and Berlin Negotiations (May-June 1918)”. Bulletin of Yerevan University D: International Relations and Political Sciences 13 (1 (37):3-8. https://doi.org/10.46991/BYSU:D/2022.13.1.003.

Issue

Section

International Relations

Most read articles by the same author(s)